WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui”

  1. Thiến Heo says:

    cóc đâu có cóc dương càng
    ếch đâu có ếch chàng hàng rút lui
    cụm từ nói ngược hiểu xuôi
    giò lái gác tréo rút lui cẳng nào?

Phản hồi