WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đồng chí Đinh”

 1. Thiến Heo says:

  hoàng sa đích thị của ta
  ù ù cạt cạt hóa ra của tàu
  hoàng sa nghĩ thiệt là rầu
  kẹt dzàng mí tốt của tàu chẳng ta

 2. Thiến Heo says:

  hoàng sa chính thiệt của … ta
  ù ù cạt cạt thành ra của … tàu
  trăm năm trong cõi người … ta
  tại dzàng mí tốt thành ra của … tàu

Phản hồi