WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Ba Đình vào Hội đồng Nhân quyền”

  1. AQuang says:

    Phần lớn ngân sách đài thọ cho quỹ Liên hiệp quốc do dân Mỹ đóng góp, mà trong đó có tiền thuế của dân tỵ nạn cộng sản 1975. Khôi hài quá! Kẻ cướp lên làm chánh án xử ăn cắp!

Phản hồi