WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:23:pm 12/11/13 Đăng ngày “November 12th, 2013”

Ba Đình vào Hội đồng Nhân quyền

Ba Đình vào Hội đồng Nhân quyền

06:23:pm 12/11/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

VN thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

VN thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay biểu quyết về 14 thành viên mới của Hội đồng 47 ghế. Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối các ứng viên gây nhiều tranh cãi lấy làm bất bình trước kết quả biểu quyết này. Cùng được chọn vào các nhiệm kỳ 3 [...]

04:15:pm 12/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Công ước chống tra tấn dưới góc nhìn của các cựu tù nhân

Công ước chống tra tấn dưới góc nhìn của các cựu tù nhân

Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế có liên quan giám sát thật tốt việc thực thi công ước này của phía Việt Nam. Chống tra tấn là một trong những hoạt động bảo vệ quyền con người.

03:14:pm 12/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường Liên-Âu: thâu cả châu về một mối [3]

Con đường Liên-Âu: thâu cả châu về một mối [3]

… xuyên qua 4 mặt sinh hoạt văn-kinh-chính-giáo của xã hội Đức, nhân dân và nhà nước xứ Đức đã chứng tỏ khả năng hiện thực mang tính liên-lập để giữ vững sách lược phát triển một cách quân bình và vững bền hơn. Không những giữ vững cho riêng quốc gia mình mà còn cho toàn khối Liên-Âu hầu tạo thế ba-chân-vạc cho tiến trình hoàn-cầu-hóa trong thế kỷ 21.

12:01:am 12/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »