WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:14:am 04/11/13 Đăng ngày “November 4th, 2013”

Nỗi buồn mang tên ‘Bình Thống đốc’

Nỗi buồn mang tên ‘Bình Thống đốc’

Ông Bình có lặp lại điệp khúc ấy không? Có! Và không chỉ một lần

11:14:am 04/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cả miền Nam bị chúc dữ

Cả miền Nam bị chúc dữ

Chế độ nào thực sự vì nước, vì dân đem lại cơm no, áo ấm và thịnh vượng cho dân sẽ được tồn tại lâu bền còn ngược lại sẽ có sự đào thải, hủy diệt đó là quy luật của xã hội.

04:47:am 04/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luân Hoán – Người kể chuyện bằng thơ

Luân Hoán – Người kể chuyện bằng thơ

Thơ ông luôn gắn liền với đời sống của mọi tầng lớp lao động.

04:35:am 04/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »