WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:59:am 18/11/13 Đăng ngày “November 18th, 2013”

Một cơ hội thu lại Hoàng Sa, Trường Sa bị bỏ lỡ: Bão Hải Yến

Một cơ hội thu lại Hoàng Sa, Trường Sa bị bỏ lỡ: Bão Hải Yến

Viện trợ to lớn và ra tay bất ngờ khi 2 Việt Nam tự đánh nhau, không đủ sức chống lại TQ là mưu lược của ĐCS TQ.

Vậy tại sao Việt Nam không thể lợi dụng tàn phá của thiên nhiên, bão Hải Yến, mà ra tay thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa?

10:59:am 18/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »