WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đầu năm xông đất”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Chủ tịt Xi Jinping: Các lị lúng là HẨU CÁN, HẨU CÁN, giỏi giỏi a (HẨU CÁN = CÁN BỘ TỐT, thi hành theo đúng lệnh của chủ, kêu ăn K..K cho con của chủ là sực ngay tắp lự)

    Nhân Dân VN (thích nói lái) lẩm bẩm: HẨU CÁN = HÁN CẨU. Mấy thằng buôn dân bán nước trong đảng cướp mafia CSVN đúng là loài HÁN CẨU!!!

  2. Thiến Heo says:

    hảo len cúng hỉ fát xồi!
    muốn ngộ lì xìììììì thì hĩnh mũi lên!

Phản hồi