WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2

Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2

Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2

3 Phản hồi cho “Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2”

 1. LeThiep says:

  Hu hu ! Các anh hãy hiện hồn về bóp cổ chết tiệt cái Đảng Việt cộng nhá. Vì lũ chúng nó mà các anh đã chết thảm . Nếu ngày trước cái Đảng Việt cộng đã không ngửa tay nhận súng đạn của Tàu cộng để cướp chính quyền Miền Bắc , xâm lược chiếm Miền Nam , thì Tàu cộng đâu có nổi giận “dạy cho chúng nó một bài học” vì cái thói tráo trở “ăn cháo đá bát “.

  Các anh đã một lần lầm lỡ mù quáng “trung với Đảng” vào Nam pháo kích, đập đầu chôn sống , đặt mìn, tung lựu đạn giết đồng bào Miền Nam, cướp tài sản của họ mang về Bắc . Xin các anh nay hãy hiện hồn về thức tỉnh bộ đội đừng để họ u mê “trung với Đảng ” về hùa với chúng nó dâng đất nước cho Tàu cộng nhá .

 2. T. says:

  Thời mạt kiếp mới có bọn trâu ngựa nhẩy mừng ngày kỷ niệm bọn Hán Khựa xâm lăng Việt Nam!!! Thật buồn lòng cho những ai đã sinh ra lũ quái vật, lũ phản phúc này, và nhất là những kẻ đã cho phép bọn quái vật này nhảy múa!!!

 3. Thiến Heo says:

  nếu vẽ cái cẳng phải đờn bà đá lên, lòn chêm ngang … kẹt giữa đờn ông, thì đạt hơn. ha ha ha !

  1 2 3
  ta là cha thằng mỹ
  4 5 6
  ta là cháu bác hồ
  7 8 9
  ta là lính bác mao
  sòn đố mì
  ồ ê
  sòn đố mì

Phản hồi