WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:02:pm 28/02/14 Đăng ngày “February 28th, 2014”

Pháp sắp sang xuân?

Pháp sắp sang xuân?

Biểu tình lớn, liên tục, không xuất hiện trong khuôn khổ của một tổ chức nào cả, mà từ từng lớp quần chúng, nên có thể nói đó là xã hội pháp đang thức tỉnh và vùng dậy. Phản kháng!

03:02:pm 28/02/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kế Hoạch Navarre

Kế Hoạch Navarre

LGT- Đây là bài lược dịch chương Thứ Ba, trang 62-88 trong Đông Dương Hấp Hối, Agonie De l’Indochine của Tướng Navarre viết năm 1956. Ông được cử sang Đông Dương đầu tháng 5-1953 thay thế Tướng Salan trong chức vụ Tư lệnh quân viễn chinh Pháp tại Đông dương. Sau khi nghiên cứu tình [...]

07:39:am 28/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »