WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhân quả

Dương Nội biểu tình giữ đất

Dương Nội biểu tình giữ đất

( Tặng những người dân oan Dương Nội đang đấu tranh đòi lại đất mỗi ngày)

Những ngôi mộ giữa cánh đồng Dương Nội
Từ 1945 chết đói đến bây giờ
Người nối người cuốn trong manh chiếu rách
Chết lặng thinh vì đau khổ không nhà
Chết lầm than trong đêm dài cải cách
Chết bệnh tật vì không đủ thuốc thang
Chết đói nghèo: vì thiếu đói triền miên…
Hạn hán, vỡ đê, bão lũ, triều cường

Nay lại bị công an đào xới
Giữa xóm thôn như giữa chốn không người
Ngôi mất nấm, ngôi sụt lở ,tan vữa
Xương cốt mục rơi, phơi trắng ruộng vườn

…Chúng tưởng xương là ngậm im cay đắng
Là kiếp sống qua rồi, là cát bụi, tro than
Là tất cả những gì không tồn tại
Như đất với bùn thành “sở hữu toàn dân”*

Bay có nghe chăng giữa chất chồng, tội lỗi
Xương sẽ sục sôi căm giận, oán hờn
Men theo dòng suối ngầm trong đất tối
Sẽ hồi sinh giữa một ngày quật khởi
Thành biểu tình, chiến trận, bao vây

Hỡi công an, côn đồ hãy dừng tay
Kẻo chết phanh thây dưới sức mạnh quật cường
Dân cố quên bát cơm cho người sống
Nhưng không thể bỏ qua những nấm mồ
Của tổ tiên cha ông, anh em, dòng tộc
Bị chúng bay giày xéo tan tành
Không phân biệt đâu xương Chú, xương Cha
Trộn lẫn cả bao đất mùn, sỏi đá.

© Đàn Chim Việt

Phản hồi