WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Phỏng vấn ông Trần Phong Vũ về cuốn sách La République du Viet-Nam et les Ngô-Đình”

  1. nguyễn Văn Thực says:

    Tôi có đọc cuốn Finding The Dragon Lady của Monique Brimson Demery, xuất bản 2013. Tác giả kể rằng tác giả nhận được qua e-mail tập hồi ký có tên Le Caillou Blanc: Viên Sỏi Trắng do bà Nhu gởi sau nhiều lần tác giả van xin Bà gởi cho cuốn hồi ký nếu có nào đó của Bà. Tác giả ngỡ ngàng không biết tựa đề này có ý nghĩa gì. Sau này được mẹ tác giả giải thích, tác giả mới hiểu được chút đỉnh: Ở Pháp, người ta nói về biến cố quan trọng rằng những mốc ngày tháng của biến cố đó được đánh dấu bằng một viên sỏi trắng. (In France, they say of a momentuos event that its date marked with a white pebble. Sách đã dẫn trang 194.)

    Ngoài ra, tác giả cũng đánh giá tập hồi ký của Bà Nhu không giá trị gì nhiều. Tôi chưa đọc bản hồi ký trong sách của Ngô Đình Quỳnh và Ngô Đình Lệ Quyên, nên không biết lời nhận xét của tác giả Monique B. Demery có đúng hay không. Về cuốn Finding… tôi thấy tác giả còn chưa thoát được đường hướng viết sử cha chú của các tác giả Mỹ và Âu Châu về Chiến Tranh Việt Nam. Lại còn nông cạn.

Phản hồi