WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Văn hóa quỳ lạy của Ba Đình ở Singapore”

  1. helo says:

    Có gì đâu mà lạ, cái này là do học được cách quỳ lụy của V+ đối với T+ trong cái vụ giàn khoan HD981 thôi.

  2. nguenha says:

    Đây chính là : DÂN TRÍ – DA^N KHÍ !

Phản hồi