WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:35:pm 01/04/08 Đăng ngày “April 1st, 2008”

Trên những nẻo đường hội nhập (Kết)

Trên những nẻo đường hội nhập (Kết)

Sự Thật, có mặt nổi. Và mặt chìm. Mặt nổi, là hiện tượng, có thể quan sát đứng ở góc độ bên ngoài. Xin nhắc chuyện “thầy bói xem voi’’. Mù, có vị sờ thấy chân, có vị sờ thấy cái tai, cái vòi, cái đuôi… Tả, làm sao có được con voi thật như [...]

11:35:pm 01/04/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »