WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:26:pm 22/04/08 Đăng ngày “April 22nd, 2008”

Nguyễn thị Hoài Thanh

Nguyễn thị Hoài Thanh

Trong những phụ nữ thuộc thế hệ chị và mẹ của mình, tôi rất thương chị Thanh và dì Bẩy. Khi còn đôi tám, người ta thường gọi dì là con Bẩy. “Giọng hát của con Bẩy đưa đò khi cất lên cao thì cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao [...]

08:26:pm 22/04/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một lời xin lỗi

Một lời xin lỗi

Dù ở bên này hay “Bên Kia Đèo Bá Thở”, những bà mẹ, bà vợ Việt Nam – ngay trong mơ – đều không (dám) mong đợi một lời xin lỗi từ bất cứ ai. Đừng nói chi đến một số tiền bồi hoàn, vì họ đã mất chồng hay con (hoặc cả hai) trong cuộc chiến – hoàn toàn không cần thiết – vừa qua.

08:15:pm 22/04/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »