WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:24:pm 06/12/08 Đăng ngày “December 6th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 8):Quả bom Nhật

Thư gửi bạn bên nhà (số 8):Quả bom Nhật

Xin khỏi lo. Bom này hiền khô, không giết ai. Vụ PCI đã không thể “khoanh” lại để ỉm đi. Nhóm lãnh đạo 14 nhân vật trong bộ chính trị nghĩ rằng “khoanh” được vụ tày trời Tổng Cục 2 thì sẽ “khoanh” được mọi thứ. Họ đang “khoanh” vụ PMU18 lại gần 3 năm [...]

03:24:pm 06/12/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »