WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:47:am 20/12/08 Đăng ngày “December 20th, 2008”

Câu đối Tết năm TRÂU-2009

Câu đối Tết năm TRÂU-2009

Mừng lễ Giáng sinh – Chào Xuân Kỷ Sửu – 2009 Lại khóc lại cười với Trâu Chẳng bao lâu lại đến Tết con Trâu. Lạ thật, sao con Trâu lại đi ngay sau con Chuột? Một anh “nhỏ bằng cái nhắt”, khôn lỏi, “chúa thằn lằn” về khoản mẹo vặt và lừa đảo, lúc [...]

09:47:am 20/12/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »