WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:23:pm 09/12/08 Đăng ngày “December 9th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 9): Quốc tế Nhân quyền và Văn hóa Lãnh đạo

Thư gửi bạn bên nhà (số 9): Quốc tế Nhân quyền và Văn hóa Lãnh đạo

Đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 60 Bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền 10-12-1948, nhiều sự kiện liên quan đến nhân quyền xảy ra liên tiếp. Tòa án thành phố Sàigòn vừa xử phúc thẩm thông qua bản án 30 tháng tù giam đối với nhà báo Điếu cầy – Nguyễn Văn [...]

03:23:pm 09/12/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »