WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:58:am 27/12/08 Đăng ngày “December 27th, 2008”

Tiếng gà trưa

Tiếng gà trưa

Những ngày cuối năm, giữa giấc ngủ trưa chập chờn ở một khu phố lao động náo nhiệt của Sài gòn, tôi chợt nghe rộ lên tiếng gà gáy. Tiếng gà trưa! Tiếng gáy nửa thật nửa hư, len vào giấc ngủ trưa nửa tỉnh nửa mê như vọng về từ thế giới của quá [...]

12:58:am 27/12/08 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »