WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:34:pm 19/01/09 Đăng ngày “January 19th, 2009”

Tự bạch của một kẻ khát khao yêu đương nhiều hơn đấu tranh: Góp ý với Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Tự bạch của một kẻ khát khao yêu đương nhiều hơn đấu tranh: Góp ý với Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Cách đây vài chục năm (khoảng những năm 72-73) khi hai vùng đất nước chưa thống nhất, trong lời mở đầu giới thiệu cuốn băng cái (reel-to-reel) Ca Khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát, nhà văn Nguyễn Đình Toàn với một giọng trầm buồn và thu hút, nói lên những [...]

11:34:pm 19/01/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »