WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:21:pm 15/01/09 Đăng ngày “January 15th, 2009”

Thư gửi bạn bên nhà (thứ 10): Hội nghị trung ương 9: Nhân sự luẩn quẩn loanh quanh

Thư gửi bạn bên nhà (thứ 10): Hội nghị trung ương 9: Nhân sự luẩn quẩn loanh quanh

Hội nghị trung ương 9 đảng Cộng sản không tránh khỏi phải bàn đến việc chấn chỉnh và bổ xung nhân sự. Dù cho hầu hết 14 vị uỷ viên bộ chính trị đều muốn giữ nguyên như cũ – Vũ Như Cẫn – để yên ổn tại vị hơn 2 năm nữa. Nhưng Hội [...]

03:21:pm 15/01/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »