WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:19:pm 23/01/09 Đăng ngày “January 23rd, 2009”

Thư gửi bạn bên nhà (số 11): Tưởng là khôn nhưng rất dại

Thư gửi bạn bên nhà (số 11): Tưởng là khôn nhưng rất dại

Tưởng là khôn, hóa ra rất dại! Trưa ngày 20 tháng 1 năm 2009, tổng thống Obama đọc bài Diễn văn nhậm chức, phác họa chính sách, họat động của nhiệm kỳ 4 năm tới. Hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng toàn thế giới đều đưa tin rộng rãi và đầy đủ [...]

03:19:pm 23/01/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cú và Chim Se Sẻ

Cú và Chim Se Sẻ

Kịch bản: Stephane Gauger Đạo diễn: Stephane Gauger Quay phim: Stephane Gauger Phát Hành: Bùi Timothy, Trần Hàm, Phạm Nghiêm Diễn viên: Lan: Cát Ly Hải: Lê Thế Lữ Thủy: Phạm thị Hân Chú Minh: Nguyễn  Hậu Phi công: Trọng Hải Phương: Nguyễn Kim Phương Cậu Bé Bán Mì: Hoàng Long Dài: 97 phút SAN [...]

10:04:am 23/01/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »