WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:39:pm 09/03/15 Đăng ngày “March 9th, 2015”

Ban Mê Thuột 40 năm

Ban Mê Thuột 40 năm

Lực Lượng Ðịch: Dưới quyền điều động của Bộ Tư Lệnh mặt trận Ban Mê Thuộc A75 do Tướng Văn Tiến Dũng, Ðinh Ðức Thiện và Lê Ngọc Hiền chỉ huy gồm khoảng 25,000 người.: – SÐ F10. chủ lực tấn công BMT. – SÐ320 chỉ có danh vì đã bị thiệt hại nặng khi [...]

08:39:pm 09/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mặt trận Ban Mê Thuột 40 năm: Những ngày cuối cùng của tướng Phú

Mặt trận Ban Mê Thuột 40 năm: Những ngày cuối cùng của tướng Phú

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú sinh năm 1929 tại Hà Đông, Bắc Việt. Sau khi tốt nghiệp học khóa 8 trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt vào giữa năm 1953, ông đã tình nguyện phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù. Ngày 14 tháng 3/1954, trong tình hình chiến trường Điện Biên Phủ vô [...]

05:28:pm 09/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công sản như tôi thấy

Công sản như tôi thấy

02:16:am 09/03/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »