WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:13:pm 14/03/15 Đăng ngày “March 14th, 2015”

Gạc Ma – Vượt Lên Nỗi Nhục và Niềm Đau

Gạc Ma – Vượt Lên Nỗi Nhục và Niềm Đau

Mấy hôm nay người ta phỏng vấn tôi về những vấn đề của lịch sử trận chiến Gạc Ma. Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là làm thế nào để vượt lên nỗi nhục và niềm đau. Nhục thì đã nhục rồi, Ban lãnh đạo Đảng đã dâng cả hai tay Gạc Ma và nhũng [...]

05:13:pm 14/03/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tưởng niệm Gạc Ma 2015: Một đàn con xít và một bầy con lợn

Tưởng niệm Gạc Ma 2015: Một đàn con xít và một bầy con lợn

sáng nay, một đám áo đỏ với cờ búa liềm và mang các cháu măng non chiếm lĩnh trận địa từ sớm trước tượng đài Vua Lý để nhảy nhót và loa gào rống những bài hát ngô nghê, vô nghĩa trong không khí trang nghiêm

01:59:pm 14/03/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hồng Vệ Binh Hà Nội

Hồng Vệ Binh Hà Nội

Hôm nay tại Hà Nội và Sài Gòn, nhiều tổ chức dân sự (không phải của Đảng) đứng ra làm lễ kỷ niệm ngày 14 tháng Ba năm 1988 – Ngày Trung Quốc giết 64 hải quân Việt Nam để cưỡng chiếm đảo Gạc Ma, một hòn đảo ở vị trí chiến lược có thể [...]

10:09:am 14/03/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »