WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:15:pm 21/03/15 Đăng ngày “March 21st, 2015”

GS Ngô Bảo Châu hỏi Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo

GS Ngô Bảo Châu hỏi Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo

1. Duy tu bảo trì cây, chặt cây mục ruỗng đề phòng nguy hiểm mùa mưa bão: Câu hỏi: 1a. Tại sao từ trước đến nay công ty công viên cây xanh vẫn thực hiện duy tu bảo trì mà không cần chiến dịch chặt cây? 1b. Tại sao nhiều cây cao, thẳng khoẻ mạnh [...]

09:15:pm 21/03/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cây đường phố là “bí mật quốc gia làm sao anh biết?”*

Cây đường phố là “bí mật quốc gia làm sao anh biết?”*

NHỮNG CÂU HỎI 1/ Lấy gì đảm bảo loại cây vàng tâm sẽ sống và phát triển tốt trên đường phố Hà Nội? Ai dám cam kết? Ông Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy ư? Hay một quan chức Sở xây dựng? Hay một “nhà khoa học” cỡ Nguyễn Lân Hùng? 2/ Quan sát việc [...]

08:47:pm 21/03/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đất nước củ chuối

Đất nước củ chuối

Với tư cách một người dân, tôi xin bày tỏ sự đồng tình đối với chính sách chặt cây xanh của thành phố.

05:19:pm 21/03/15 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Ông Trọng đi Mỹ để làm gì?

Ông Trọng đi Mỹ để làm gì?

Ông Trọng đi Mĩ để làm gì? Đi chỉ để thỏa mãn tự ái cá nhân hão trước khi chấm dứt nhiệm kì Tổng bí thư thì uổng công vô ích! Nhưng nếu đi vì quyền lợi đất nước phải Thoát Trung thì sẽ được nhân dân VN ủng hộ và chính giới Mĩ kính [...]

05:23:am 21/03/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư Dư Luận Viên gởi những người tưởng niệm

Thư Dư Luận Viên gởi những người tưởng niệm

Thưa quý vị: Vừa qua quý vị thật hả hê, khi nghe những người có chức, có quyền trong đảng CS tuyên bố: vô thừa nhận chúng tôi!? Thật tội nghiệp quý vị lầm, lầm từ điều này tới điều khác, lầm từ việc nhỏ tới việc lớn, lầm mãi mãi, lầm tới khi giã [...]

05:00:am 21/03/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chặt cây xanh Hà Nội lên báo quốc tế

Chặt cây xanh Hà Nội lên báo quốc tế

Tờ báo còn nhắc đến trang Facebook có tên “6.700 người vì 6.700 cây xanh” được lập ra nhằm mục đích phản đối kế hoạch này. Trang Facebook trên đã nhận được 23.000 lượt thích chỉ trong 3 ngày.

04:56:am 21/03/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »