WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:24:pm 28/03/15 Đăng ngày “March 28th, 2015”

Tú Hoa: Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với mối bang giao Việt – Mỹ

Tú Hoa: Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với mối bang giao Việt – Mỹ

Việt Nam cần phải nhích gần hơn trong mối quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ nhằm giảm bớt áp lực lấn hiếp về kinh tế từ Trung Quốc đang khiến Việt Nam lâm vào cảnh thâm hụt mậu dịch năng nề, nợ nần và bất ổn xã hội.

09:24:pm 28/03/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc tăng cường truy quét các tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài

Trung Quốc tăng cường truy quét các tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài

Trung Quốc trong tuần qua công bố chiến dịch Lưới Trời (Skynet) để xử lý hiệu quả hơn các tội phạm kinh tế – gồm cả quan chức lẫn dân thường – đã trốn ra nước ngoài, đặc biệt là trốn sang Mỹ. Lưới Trời được điều hành bởi cán bộ của bốn cơ quan: [...]

06:55:pm 28/03/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Úc tiễn đưa cựu thủ tướng Malcolm Fraser

Úc tiễn đưa cựu thủ tướng Malcolm Fraser

Ông giúp chúng ta nhìn lại bản sắc của mình, giúp chúng ta học hỏi từ cuộc đời của ông, và nhất là giúp chúng ta gởi một tín hiệu đến chính giới và người dân Úc …

07:34:am 28/03/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »