WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:19:pm 11/03/15 Đăng ngày “March 11th, 2015”

20 nhóm tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam gửi thư ngỏ đến LHQ

20 nhóm tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam gửi thư ngỏ đến LHQ

Hôm qua 10/03/2015, 20 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam công bố bức thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các định chế bảo vệ nhân quyền quốc tế, xác nhận tình trạng « vi phạm trắng trợn các quyền con người tại Việt Nam » đã được nêu trong [...]

03:19:pm 11/03/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975

Sau ngày ký Hiệp định Paris, miền Nam Việt Nam mạnh hơn miền Bắc. Tháng 11 năm 1972 TT Nixon vội cho chuyên chở tới VNCH gần 600 máy bay các loại gồm: 208 máy bay phản lực gồm chiến đấu và oanh tạc cơ loại nhẹ và khoảng 360 trực thăng các loại, 23 [...]

04:20:am 11/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »