WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:47:pm 01/09/16 Đăng ngày “September 1st, 2016”

Vết thương lòng của một thế hệ

Vết thương lòng của một thế hệ

Tuyên tập Thơ Lính Chiến Miền Nam (ARVN Soldiers Poetry) tập hợp 125 bài thơ của hơn 50 tác gỉa là tuyển tập có nhiều hình ảnh sống động của thuở tao loan trườc 1975, được vẽ lên bằng chữ về người đi đánh trận với balô, nón sắt, súng dài, súng ngắn, bản đồ, [...]

01:47:pm 01/09/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Hà Tĩnh 1/9: Công an đánh ngư dân biểu tình

Hà Tĩnh 1/9: Công an đánh ngư dân biểu tình

Sáng nay, hàng ngàn người dân đã đổ xuống đường biểu tình đòi quyền sống, đòi sự minh bạch, đòi Formosa cút khỏi Việt Nam trả lại cho họ môi trường sống. Người dân Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nơi thảm họa môi trường do Formosa gây ra đã tàn phá hàng loạt ha [...]

01:07:am 01/09/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »