WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:01:pm 30/09/16 Đăng ngày “September 30th, 2016”

2017 sẽ là năm thảm họa của Pháp ?

2017 sẽ là năm thảm họa của Pháp ?

  Tổ chức khủng bố hồi giáo như Al-quaïda, Salafiste, Djihadiste vẫn thường xuyên đưa ra lời hăm dọa sẽ tấn công đẫm máu hai quốc gia kẻ thù không đội trời chung của Hồi giáo là Huê kỳ và Pháp . Với Hưê kỳ, khủng bố hồi giáo hăm dọa sẽ lập lại cả [...]

03:01:pm 30/09/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một hiện tượng mới đáng chú ý: “Dân chủ nửa vời”

Một hiện tượng mới đáng chú ý: “Dân chủ nửa vời”

Sau khi Liên-xô và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, người ta đã vội vui mừng “Lịch sử kết thúc” (La Fin de l’histoire, Francis Fukuyama, Patis, 1993). Dựa theo thuyết của Alexandre Kojève về “Lịch sử chấm dứt”, Francis Fukuyama quả quyết Chiến tranh lạnh kết thúc là đánh dấu chủ thuyết dân [...]

02:45:pm 30/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »