WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Quà lại quả bịt mồm Trọng lú của Formosa”

  1. đỗ Cẩu says:

    Trọng lú là chó thì ăn cức sao lại quả bằng vàng trọng lú đâu có táp được!

  2. đỗ Cẩu says:

    Chủ tịt gia cầm thị KIM NGÂN[vàng và tiền dollars] rồi thêm Phú mà Trọng nữa rồi lại thêm Đại mà DU nên bác ốm là phải!hic hic!

Phản hồi