WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Make America Great Again”

  1. Trọng Cẩu says:

    Trọng lú nhã thúi phun cức:”Làm cho vn vĩ đại trở lại.Nhìn tổng quát,vn có bao giờ được như thế nầy không?[Lời người viết:Trọng lú nói phải vì vn có bao giờ nợ ngập đầu như thế nầy không?VN có bao giờ bán nước cho tq lẹ như thế nây không?…v.v..

Leave a Reply to Trọng Cẩu