WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945: Có một sự thật khác nên biết qua

VuaBaoDaituyenboVNdoclapm-206x300

Vua Bảo Đại tuyên bố độc lập ngày 11-3-1945 và tìm chọn người lập chánh phủ sau khi tiếp thu chánh quyền từ người Nhựt . Ngài nhờ người Nhựt tìm Lại bộ Thượng thư cũ Ngô Đình Diệm đang ở Sài Gòn, nhưng sau cùng, Ngài phải nhờ Cụ Trần Trọng Kim đứng ra lập chánh phủ độc lập đầu tiên của Vìệt Nam . Vì không có tin tức của Ngô Đình Diệm .

Sự việc này được nhà vua xác nhận“Trẫm đã định giao quyền tổ-chức Nội-các mới cho nguyên Lại bộ Thượng-thư Ngô-đình-Diệm và đã nhờ Quí-quan tối-cao Cố-vấn Masayuki Yokoyama và sắc phong Ngự-tiền Văn-phòng gửi thư và đánh điện tuyên triệu. Nhưng ngày hôm qua Quí-quan tối cao Cố-vấn phúc rằng Ngô khanh đau không về chầu được.” (Nguyễn Duy Phương, Lịch-sử và nội-các đầu tiên Việt-Nam, Hà-Nội: Việt-Đông xuất-bản cục, 1945, tr. 4, Trần Gia Phụng trích dẩn trong Tại sao ngô Đình Diệm không làm Thủ tướng năm 1945) .

Về việc lập chánh phủ, Cụ Trần Trọng Kim muốn nhà vua, tốt hơn hết, nên dùng người đã có dự định làm Thủ tướng từ trước, như Ngô-Đình-Diệm chẳng hạn, để có tổ chức sẵn sàng.

Cụ thật lòng muốn từ khước nên viện dẫn lý do già yếu bệnh tật, và nhứt là chưa bao giờ Cụ có ý nghĩ lập chánh phủ cũng như chưa từng hoạt động chính trị . Cụ chỉ một mực xin nhà vua cho về nghỉ . Và cụ Kim thưa thêm “ Khi tôi qua Sài Gòn, có gặp Ngô-Đình-Diệm và ông ấy bảo không thấy người Nhật nói gì cả. Vậy hoặc có sự gì sai lệch chăng. Ngài cho điện lần nữa gọi ông ấy về. Còn tôi thì xin Ngài cho tôi ra Bắc ”..Nhưng nhà vua muốn giữ Cụ Kim ở lại đây nghỉ ít lâu, xem thế nào rồi hãy ra Bắc .

Cố vấn Nhựt khi thì nói chưa biết ông Diệm ở đâu, khi thì lại nói ông Diệm đau chưa về được, chớ không có tin của chính ông Diệm xác định là muốn hay không muốn nhận lời lập chánh phủ .

Vua Bảo Đại thấy tình thế kéo dài mãi cũng sốt ruột, nên triệu Cụ Kim vào bảo lập chánh phủ mới . Khi nghe nhà vua nói thêm đầy lý lẽ và nhiệt tình “ Trước kia người mình chưa độc lập. Nay có cơ hội, tuy chưa phải là độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình bất lực, tức họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh thì rất hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập thành một chính phủ để lo việc nước ”, Cụ Kim thấy không thể từ chối nghĩa vụ với đất nước (Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi, Sài Gòn: Nxb. Vĩnh Sơn, 1969, tt. 49-51, Trần Gia Phụng trích dẫn) .

Nhận lời, Cụ Kim thấy nhà vua quả thật là người nặng lòng với đất nước, vô cùng sáng suốt .

Chiều ngày 11-3-1945, vua Bảo Đại triệu tập Cơ mật viện, các thượng thư, các hoàng thân để thảo luận tình hình mới. Cuộc họp đưa đến kết quả là nhà vua tuyên đọc BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP . Như thế, sau hơn 60 năm bị người Pháp đô hộ, nay nước Việt Nam chính thức độc lập . Và đã độc lập thật sự, với đầy đủ pháp lý, thì “cách mạng mùa thu và ngày 2 – 9” của Hồ Chí Minh chỉ là cướp chánh quyền cùa Việt Nam độc lập để dâng cho cộng sản mà thôi.

Trở lại Vấn đề ông Ngô Đình Diệm được nhà vua mời làm Thủ tướng . Ông Trần Gia Phụng, sử gia về việt sử, trích dẩn Masaya Shiraishi “The Background to the Formation of the Tran Trong Kim Cabinet in April 1945: Japanese Plans for Governing Vietnam” (đăng trong sách Indochina In The 1940s And 1950s, Takashi Shiraishi và Motoo Furuta chủ biên, New York: Cornell, 1992, tr. 138) cho rằng ông Ngô Đình Diệm từ chối lời vua Bảo Đại mời ông làm Thủ tướng vì ông không muốn làm Thủ tướng với vua Bảo Đại (mà chỉ muốn làm Thủ tướng với Hoàng thân Cường Để) và vì tình hình không thuận lợi, Nhựt sắp thua trận. Ông Trần Gia Phụng viết “ Lần nầy, người Nhật giao việc liên lạc với ông Diệm cho Hidezumi Hayashi, trung tá hiến binh Nhật. Hayashi là tác giả kế hoạch ngày 27-12-1944, đề nghị đưa hoàng thân Cường Để về Việt Nam cầm quyền và đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng. Ông Diệm lúc đó đang ở Vĩnh Long với giám mục Ngô Đình Thục.

Khi gặp nhau, ông Diệm cho Hayashi biết ông ta không có ý định làm thủ tướng theo lời mời của vua Bảo Đại, mà ông Diệm chỉ muốn một điều là Kỳ Ngoại Hầu Cường Để về Việt Nam thay thế vua Bảo Đại. Ông Diệm tỏ ra bất bình Hayashi không báo cho ông biết tin tức đảo chính ngày 9-3, vì Hayashi liên lạc cá nhân khá thân tình với ông Diệm trong thời gian người Nhật bảo vệ ông Diệm ở Sài Gòn. Một lý do khác khiến ông Diệm từ chối lời mời của vua Bảo Đai vì ông Diệm nhận định rằng tình hình người Nhật đang suy yếu một cách nhanh chóng, và thật là thiếu sáng suốt nếu lập chính phủ dưới sự chiếm đóng của người Nhật. Cuối cùng, theo đề nghị của Hayashi, ông Diệm viết thư cho vua Bảo Đại bằng tiếng Pháp, từ chối lời mời của nhà vua, đơn thuần chỉ vì lý do sức khỏe. (Masaya Shiraishi, bđd., sđd., tt. 137-138.)
Trần Trọng Kim cũng được thông báo cho biết tin nầy, nên ông Kim mới nhận lời mời lần thứ hai của vua Bảo Đại, đứng ra thành lập nội các. (Masaya Shiraishi, bđd sđd. tt. 138-139) .

Có thể có một sự thật khác?

Theo sử gia Trần Gia Phụng và tài liệu được trích dẫn rất thuyết phục thì ông Ngô Đình Diệm nhận đưọc lời mời làm Thủ tướng của vua Bảo Đại do Trung tá Hiến binh người nhựt Hayashi trực tiếp chuyển lại khi hai người gặp nhau ở Vỉnh long và ông Ngô Đình Diệm từ chối . Nhưng theo hồi ký của Cụ Trần văn Ân (chưa xuất bản), Ủy viên Ngoại giao kiêm Phát ngôn viên của Việt Nam Phục Quốc của Hoàng thân Cường Để, và cùng với ông Trần Quang Vinh (của Cao Đài Tây ninh) Đại diện VNPQ ở Nam kỳ (ông Ngô Đình Diệm Đại diện ở Trung kỳ) thì ông Ngô Đình Diệm có ý nhận lời làm Thủ tướng của vua Bảo Đại và cùng đi với Cụ Trần văn Ân ra Huế để gặp nhà vua nhưng chỉ đi tới Nha trang bị Vìệt minh ngăn chận.

Nội vụ được Cụ Trần văn Ân ghi lại như sau trong bức thư gởi Cụ Đặng Hữu Thụ (Cựu Chưởng lý Tòa án Sài Gòn, tác giả “Thân thế và Sự nghiệp nhà cách mạng Nguyễn Thế Truyền, Melun, 1993 và về Làng Hành Thiện, Melun, 1992) để trả lời về giai đoạn lịch sử lúc đó :

Kính gởi Cụ Đặng Hữu Thụ, Melun,

Sáng nay, tôi có nhận được thư của Tiên sinh đề ngày 2 – 11….Trước hết tôi xin trả lời mấy câu hỏi của Tiên sinh, sợ khi viết dài rồi lại quên đi ….

Hồi tôi làm Tổng Thư ký Việt nam Phục quốc Đồng minh Hội của Cụ Cường Để thì ông Diệm cùng Việ Nam Phục Quốc ở Trung kỳ . Cụ Trác, Việt Nam Phục Quốc ở Bắc kỳ, cha vợ của Ls Nghiêm Xuân Hồng, có hoạt động chớ ông Diệm không hề sinh hoạt với chúng tôi. Người ta nói ông Diệm không ưng tham gia Nội các Trần Trọng Kim, điều đó không đúng . Tháng 8 năm 1945, chính tôi cầm đầu phái đoàn đi ra Huế vì được mời tham gia Nội các Đoàn kết của Cụ Kim . Chúng tôi là Vũ Đính Dy, Cụ Diệm và Trần văn Ân, có cả ông Lê Toàn, Nguyễn văn Tệ, người biết rành xứ Huế, cùng đi theo . Triêu đình Huế có cho người đem xe vào rước, xe gắng bản số PI (Palais Impérial), hiệu Ford . Kỳ đi đó, Tham mưu trưởng Nhựt bổn tại Sài gòn, Đại tá Hayashi, yêu cầu hai ông Ngô Đình Diệm và Vũ Đình Dy để tôi làm Trưởng đoàn vì đường Sài gòn ra Huế có lắm trở ngại, lắm lúc phải nhờ tới người Nhựt .: “Ông Ân nói tiếng nhựt và được đa số các cơ quan nhựt biết tên . Ông Ân có thể nhờ cậy dễ dàng ” .

Thế rồi chúng tôi đi . Chiều lại tới Nha trang . Chúng tôi ngủ tại Nha trang . Sáng ra, tài xế vào cho hay bốn vỏ xe bị chích lủng, xệp, xe không chạy được và có cả mấy trăm người bao vây phòng ngủ có đủ súng ống . Tôi nhận ra nguy cơ, biết đó là Việt Minh chơi cái trò khủng bố và bắt bớ phi pháp . Tôi bảo mấy ông kia an lòng, để tôi giải quyết . Cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ và chung qui cũng phải nhờ Hiến binh nhựt bao vây vòng ngoài . Bọn Việt Minh mới chịu mở vòng vây và giải tán . Vấn đề này, tôi đã có kể qua nhiếu lần . …

Chúng tôi đành quay trở lại Sài gòn vì « Không tội gì đi qua Quảng Ngãi cho Việt Minh bắt mình trong lúc mình không có phương tiện tự vệ . Tất cả các ông cùng đi đều không có ý kiến khác hơn . Thế là chúng tôi trở lại Sài gòn . Về sau có tin ông Vũ Đinh Dy đi xe lửa trở ra Huế bị giết dọc đường . Còn ông Diệm, thì tôi không rỏ ông làm gì sau đó ….

Giửa ông Ngô Đình Diệm và tôi, tôi thành thật nói ra đây là lúc nào giửa chúng tôi cũng có sự lễ độ và lúc nào ông Diệm cũng quí tôi . Có lần tại nhà Tướng Cao Đài nguyễn Thành Phương ở đường Yên Đỗn, nhơn cuộc tiếp tân của Phương, có mời ông Diệm và tôi . Tôi tới trể . Khi tôi bước vào cửa, ông Diệm từ trong nhà, đi mau ra, bắt tay tôi, tỏ vẻ vui mừng khác thường, rồi nói « Ông Ân, sao không thấy tới thăm tôi ? Tôi trông ông quá » -

Thưa Cụ, Nay Cụ là Thủ tướng, tôi đâu được phép gỏ cửa Cụ như xưa kia . Tôi tới khi nào Cụ có mời chứ . 

Ông Diệm nghe qua hối hả gọi viên Bí thư tới dạy « Ghi liền nhé, về nhớ gởi thư mời ông Ân nhé » .

Và một lần khác, tại Dinh Độc lập, nhơn dịp Thủ tướng tiếp tân Đại sứ Mỹ, Tướng Collins, tôi có tới với tư cách nhà báo. Ông cũng hối hả gọi viên Bí thư nhớ mời tôi . Cả hai lần, không có lần nào, tôi được mời sau đó.

Ông Ngô Đình Diệm không hề tỵ hiềm vua Bảo Đại và vẫn muốn làm Thủ tướng

Năm 1947, Quôc Gia Liên Hiệp là một tổ chức tập hợp nhiều đảng phái ủng hộ giải pháp Bảo Đại trong đó hai ông, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn và Cựu Lại Bộ Thượng thư Ngô Đình Diệm, sát cánh nhau cùng tích cực vận động cho giải pháp Bảo Đại hơn hết.

Tháng 2/1948, được tin Cựu Hoàng sắp về nước, các ông Nguyễn Tôn Hoàn, Ngô Đình Diệm, Đinh Xuân Quảng, Nguyễn Hữu Trí vội vả qua Hồng kông chờ đón Bảo Đại từ Genève trở lại . Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ được hiểu là người sẽ được Bảo Đại chỉ định thành lập chánh phủ.

Ông giữ sẵn một dự án chánh trị chờ cơ hội áp dụng: 1/ Chánh thể quân chủ nghị viện, 2/ Thiết lạp nền độc lập quốc gia, 3/ Tuyển mộ và canh tân cán bộ chọn trong những chiến sĩ quốc gia và công giáo, 4/ Chống hối lộ, 5/ Dẹp bỏ tận gốc Việt minh . ( François Guillemot, Đại Việt et Révolution au Vietnam – L’échec de la 3e voie 1938 – 1955, Ed Les Indes Savantes, Paris, 2012) .

Và sau cùng, năm 1954, ông Ngô Đình Diệm, nhờ sự vận động của Pháp và sự ủng hộ của Hồng Y Spellman Huê kỳ, đươc Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định làm Thủ tướng . Được toại nguyện, ông nhận lảnh trách nhiệm .

Như vậy ông Ngô Đình Diệm trước sau vẫn một lòng hợp tác với Cựu Hoàng Bảo Đại . Nhưng bạn chánh trị thì mỗi lúc một khác !

Tháng 8/1945, nếu ông Ngô Đình Diệm tới Huế được và yết kiến vua Bảo Đại, chắc chắn Cụ Trần Trọng Kim có lý do rút lui và về Bắc, ông Diệm sẽ được chỉ định lập chánh phủ . Với lập trường không chấp nhận Việt minh, tánh tình cứng rắn, ông Diệm làm Thủ tướng, biết đâu tình hình Việt nam sẽ khác hơn sau này ?

© Nguyễn văn Trần

© Đàn Chim Việt

58 Phản hồi cho “Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945: Có một sự thật khác nên biết qua”

 1. Minh Đức says:

  Trích: “Tháng 8 năm 1945, chính tôi cầm đầu phái đoàn đi ra Huế vì được mời tham gia Nội các Đoàn kết của Cụ Kim”

  Chuyến đi của đoàn ông Trần Văn Ân xảy ra vào tháng 8. Không thấy nói là vào lúc trước hay sau khi Nhật đầu hàng. Nhật đầu hàng ngày 15 tháng 8, 1945. Như vậy có thể là vì ông Ngô Đình Diệm thấy Nhật sắp thua, hoặc đã đầu hàng nghĩa là Nhật không còn chi phối đến chính phủ Trần Trọng Kim nên ông Diệm muốn gia nhập nội các Trần Trọng Kim để xây dựng một chính phủ mạnh và độc lập.

  Việc ông Diệm từ chối làm thủ tướng cho ông Bảo Đại và việc ông Diệm muốn gia nhập nội các của ông Bảo Đại có thể đều đã xảy ra thật. Ông Diệm từ chối khi thấy chính phủ đó còn bị người Nhật chi phối và ông lại muốn gia nhập nội các đó khi thấy người Nhật thua trận, đầu hàng, không còn chi phối đến chính phủ đó nữa. Hai việc xảy ra tại hai thời điểm khác nhau với tình thế khác nhau.

 2. Mọi hải ngoại says:

  Ngô Đình Diệm và anh em nhà hắn là những thằng đếch nào, chúng nó làm được gì cho dân Việt và tại sao lại bị bọn tướng tá ngụy mần thịt mà bây gờ các trang mạng đen thui bàn luận nhiều thế, thậm chí lại có vài bệnh nhân tâm thần hoang tưởng, tâm thần phân liệt ở hải ngoại làm đám giỗ tri ân và tưởng nhớ. Đúng là những kẻ tâm thần.

  • thịhĩm says:

   ĐÚNG LÀ “Mọi hải ngoại says:”
   Nhưng thật ra là mấy thăng cs ,mươn danh mọi hải ngoại ,chạy trốn ,đào thoát đảng trưởng cs trọng lú “say”.
   Sống trên đât Mỹ mà lấy tện “mọi … ” đẻ chê bai kỳ thị thì rỏ ràng là con cháu nhà hồ ly tinh ,cs trong óc tim,láo lếu vô ơn vô cảm hổn hào ,mất dạy …như ong bà cha mẹ chú bác nó…
   Đả không học lịch sử ,mà trong 40 năm sau ngày ăn cướp SG cung chẳng học hành gì nên mới viết một câu NGU NHƯ VẬY…Rỏ là quá NGU….
   Con thằng Phúc-ma- de-in hay con cháu thằng trong lú hay con của kngân hay “cha căng chú kiết ” nào .?
   (th)

  • Tien Ngu says:

   Thứ ..dốt mà cũng lên diễn đàn ò e. Thấy thương..má em quá.
   Ráng học hỏi thêm nhiều đi em.

  • Những tấm hình lịch sử says:

   Ngô Đình Diệm là thằng đếch nào ?http://ngaynaynamxua.vn/image/catalog/2016-/201610/20161025/ngo-dinh-diem-1.jpg

   Hãy xem cách giao tiếp rất bình dân của chủ tịch Hồ Chi Minh:
   http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/3705/1293/original.jpg

   và đây nữa :

   http://2.bp.blogspot.com/-A6x_69_E_Uk/VPED5opXmYI/AAAAAAAByr8/oHbxbju_Di0/s1600/tmp-danlambao.jpg

  • UncleFox says:

   Đồng chí Mọi thân mến,
   Diệm là cái thèng hồi làm quan cho triều đình Huế cứ đòi Pháp phải cho cải cách này nọ, Pháp không khứng thì giận, từ chức . Đến khi giữ “vị trí” Thủ tướng Quốc Gia Việt Nam sau khi Kụ Hồ bị Nga, Tầu ép ký hiệp định chia đôi đất nước mới cho được làm “quan Kách mệnh”, toàn bộ chính quyền và quân đội Pháp dọn tiệm vào Nam thì sẵn chân “thèng” Diệm đạp cho một đạp văng tuốt trờ về xứ Phật -lăn-xe rồi dần dần mất luôn các thuộc địa khác .
   Thèng Diệm ngu hơn Kụ Hồ ta ở chỗ chẳng biết tiến thủ gì cả . Cũng muốn làm Kách Mệnh đấy, nhưng đếch biết quyền biến lúc nào thì phải cắt đôi Tổ quốc, lúc nào cần phải giết dân, lúc mô cắt đất dâng biển cho quan thầy .

   Làm Kách mệnh mà không có những “quyết tâm chính trị” cần thiết thì phải chịu số phận ô hô ai tai thôi . Đáng đời thèng Diệm !

 3. Manh le says:

  “Nhưng theo hồi ký của Cụ Trần văn Ân (chưa xuất bản), Ủy viên Ngoại giao kiêm Phát ngôn viên của Việt Nam Phục Quốc của Hoàng thân Cường Để”
  Gởi ông Nguyễn văn Trần: Sao vẫn chưa xuất bản hồi ký của cụ Trần văn Ân? Tôi tài hèn, cũng xin đánh máy, dàn trang hồi ký của cụ dưới định dạng pdf để tiện việc lưu trữ và lưu hành. Xin liên lạc tôi qua DCV.

 4. Tội ông Riệm to says:

  “Tháng 8/1945, nếu ông Ngô Đình Diệm tới Huế được và yết kiến vua Bảo Đại, chắc chắn Cụ Trần Trọng Kim có lý do rút lui và về Bắc, ông Diệm sẽ được chỉ định lập chánh phủ . Với lập trường không chấp nhận Việt minh, tánh tình cứng rắn, ông Diệm làm Thủ tướng, biết đâu tình hình Việt nam sẽ khác hơn sau này ?”
  Rõ ràng là tội ông to, sao ko tới iết kiến để biết đâu tình hình sẽ khác, biết đâu… Rồi để dựa vào ông mà các còm sỹ mạ lỵ nhau búa xua, à mà cám ơn ông, ít ra được việc làm trò cho các người rảnh việc giết thời gian vô hại!

  • Tien Ngu says:

   Nghe thương…má em quá…

   Má em chắc thuộc loại…cao giá, thành ra đẻ con ra…xuất sắc, ngon lành hơn…Riệm.

   Thành ra nghe em phán tội Riệm mà anh Ngu…bùi ngùi. Tiếc không có dịp diện kiến…má em, quì xuống mà…đa tạ.

   Chúc em may mắn. Luôn ngon nành hơn…Riệm.

 5. Hậu sinh says:

  Ông Diệm giỏi đến thế thì có lẽ ổng là người giỏi nhất của chế độ VNCH mà sao tướng tá dưới quyền của ổng đảo chánh rồi giết ông ta?
  Sau đảo chánh lại chính những tướng tá đảo chánh (là những kẻ ngu hơn ông Diệm) lên cầm quyền?
  Một chế độ mà người tài giỏi thì bị giết để đưa người ngu hơn lên cầm quyền là sao?
  Điều kỳ quặc là những những tướng tá đảo chánh giết ông Diệm đến bây giờ hàng năm vào ngày 02/11 lại lòi ra cái thói đạo đức giả là bày trò tưởng niệm, tri ân ông Diệm đã bị chính lũ chúng nó đảo chanhs và giết chết.
  Ai biết giải thích có lý có tình dùm cho kẻ hậu sinh.

  • Hậu Sinh Khả Uý says:

   Giỏi, hoan hô Hậu sinh đã đặt ra câu hỏi móc họng bọn CCCĐ. Bố nó và cả ông bà nó cũng không thể trả lời 1 cách rõ ràng, trung thực câu hỏi của Hâu Sinh được.

   Đúng là Hậu Sinh Khả Uý,
   Bravo !

   • UncleFox says:

    Hai đồng chí Hậu Sinh khả ố đéo thân mến,
    Chuyện các tướng lĩnh đảo chính người cầm đầu quốc gia rồi lên nắm quyền bính thì đã có tự nghìn xưa, chứ đâu phải riêng VNCH mới có .
    “Điều kỳ quặc là những những tướng tá đảo chánh giết ông Diệm đến bây giờ hàng năm vào ngày 02/11 lại lòi ra cái thói đạo đức giả là bày trò tưởng niệm, tri ân ông Diệm đã bị chính lũ chúng nó đảo chanhs và giết chết”.. (Khả Ố) Thực sự thì chẳng có gì kỳ quặc cả . Có thể là khi làm đảo chính các tướng ấy thiếu thông tin xác thực nên ngỡ rằng những điều đám chính trị gia hám quyền hám danh, đám báo chí thiếu lương thiện và bọn CIA bịa đặt là đúng và nghĩ là họ có thể điều hành đất nước chống VC hay hơn anh em nhà Diệm .
    Thế nhưng sau đảo chính thì mới ngã ngửa ra là sự thật chẳng có cái gì gọi là “đàn áp Phật Giáo” hay Mùa Pháp nạn” như mấy thằng côn đồ đầu trọc giáo điếm giật dây đánh phá chế độ Cộng Hoà non trẻ làm lợi cho CS . Và sau khi giành được quyền hành thì mới đau xót nhận ra rằng họ kém xa ông Diệm cả tài lẫn đức nên hàng năm vào đầu thánh Mười Một mới làm lễ tưởng niệm, tri ơn để gián tiếp tạ lỗi với gia đình họ Ngô và nhân dân nước Việt Nam Cộng Hoà .

   • Hậu sinh says:

    UncleFox trả lời và giải thích câu 2 câu hỏi của kẻ Hậu sinh để kẻ Hậu sinh hiểu rõ hơn về lịch sử VNCH và cụ Ngô, nhưng cái cung cách lẫn nội dung trả lời, giải thích của UncleFox không thể nào lọt nổi vô lỗ nhĩ, Bởi thế cho nên cũng là tàn dư và hậu duệ của VNCH mà hàng năm, cứ đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 thì một số người tưởng nhớ, tri ân cụ Ngô, nhưng nhiều người lại lên án và chửi bới cụ chứ không thể thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động. Nội cái chuyện tưởng nhớ và tri ân người có công khai quốc công thần ra chế độ VNCH và sau đó là nguyên thủ quốc gia và được ngợi ca là “có tài đức vẹn toàn, giỏi kinh bang tế thế” mà ông chẳng bà chuộc, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như thế huống hồ là chuyện đại sự quốc tế như chuyện chống Cộng. Kiểu này thì muôn năm Cộng Sản vững bền.

   • UncleFox says:

    VNCH là một nước tự do, người dân có quyền suy nghĩ theo cách riêng của họ chứ chẳng phải như nước cộng hoà Vi-Xi xã nghĩa, cứ định hướng, nhồi sọ nhân dân .Trừ một số ít người muốn tâng bốc để kiếm lợi, không ai ở miền Nam lại cho rằng ông Diệm “có tài đức vẹn toàn, giỏi kinh bang tế thế” … cỡ nhự Kụ Hồ nhà tôi cả . Bởi vì họ biết ông Diệm cũng là phàm nhân với những ưu khuyết điểm chứ đâu phải thánh thần chi mô . Ngày nay khi nhiều bí mật đã được bạch hoá thì càng có nhiều người trẻ thông cảm, thương xót ông Diệm (không phải coi ông Diêm là “tượng đài” và “thần tượng” ông ấy đâu nhé). Nếu Ông Diệm biết “kinh bang tế thế” kiểu trong nước cứ giết dân như ngoé, ngoài nước thì nâng bi Kụ Sít, đội đít Kụ Mao như chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì đâu phải chết thảm như thế . Còn cái chuyện ở hải ngoại có kẻ thương người ghét ông Diệm thì chẳng liên quan gì đến việc”muôn năm vững bền” của Việt Cộng như “dự báo” ngu xuẩn của Hậu Sinh khả ố cả . Việt Cộng bỏ dao đồ tể “lập địa thành Phật”, yêu nước thương nòi thì họ có làm chủ đất nước đến … tận thế cũng “tốt thôi” . Nhược bằng chúng tiếp tục cái trò bán nước hại dân thì ngày chúng ô hô ai tai chắc chẳng bao xa . Và cái kết cục tàn khốc của chúng thì chẳng cần phải “dự báo dự biếc gì thì ai ai cũng thấy được . Mong rằng Hậu Sinh không phải là một trong những thằng Vi-Xi gian ác khốn nạn bịnhân dân trừng trị ấy . Mong thay !

   • Minh says:

    @ UncleFox: Ông Diệm không phải là người có công khai quốc công thần ra chế độ VNCH, cũng không phải là người giỏi nhất của chế độ VNCH và không phải là người “có tài đức vẹn toàn, giỏi kinh bang tế thế” mà tại sao đệ nhất CH của ổng mỗi khi hát “quốc ca” xong thì phải hát bài “suy tôn Ngô tổng thống”, đến nay có nhiều người vẫn còn khóc vay thương mến ông ta?

  • Ngưu Nhĩ says:

   (giải thích của UncleFox không thể nào lọt nổi vô lỗ nhĩ)

   Lời nhận xét của Hậu sinh rất là “ấn tượng và hoành tráng”.

   Cái nối ní nuận nằn nhằng như lão UncleFox thì không thể nào lọt vô cái lỗ nhĩ…….trâu, bởi loài gặm cỏ chỉ nghe bằng lỗ…..hậu môn.

   • Tien Ngu says:

    Bậy,

    Dù có ghét ông Fox..tận cùng bằng số,

    Cũng không nên dùng lời lẽ…dơ day vậy, em…

    Dùng lời lẽ bẫn thỉu thế, thiên hạ sẽ bảo em là…vô giáo dục, chửi…má em như ba tây.

    Không tốt, tội cho bả, em?
    Có con như em vậy, thấy mẹ rồi?

    Riêng câu chuyện ông Diệm, có lẽ hai em…hiểu lầm.

    Theo lời của lũ cò mồi Cộng láo cùng các em Giáo Điếm, ông Diệm là một người…dở hạch chuột, giỏi dang mẹ gì đó?

    Giáo Điếm mí cs Hồ chí Minh giỏi hơn nhiều…

    Diệm, 9 năm cầm quyền, toàn nà…chơi em dâu, lùn mã tử, lê máy chém đi…chém lia lịa, nhân dân mien Nam không lúc nào được yên…tỉnh.

    Chỉ có khi lũ Điếm lên cầm quyền, là mới có…thanh bình an vui. Một triệu dân bắc chạy nạn cs được an cư lạc nghiệp…

    Cho đến khi Thiệu đá văng lũ Điếm, nhào ra…múa may, thì dân VN lại mất tự do, nước VN bị…bán cho Mỹ, nhân dân không có cả chén mà…xơi cơm.

    Thành ra nhân dân phải chờ lũ Cộng láo vào ….giãi phóng, mới được…lên đời, sống không cần phụ thuộc vào cơm cá thịt nữa, sướng cho tới nay.

    Cho nên, các em không nên …giận ông Fox1 mà…hiểu lần, hỏi đố. Diệm giỏi dang mẹ gì đó? So với Giáo Điếm và lũ Cộng láo, sao bằng?

 6. noileo says:

  việt minh cộng sản “dành chính quyền, dành độc lập thực sự cho Việt Nam” ????

  việt minh dành được chính quyền trong các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ Việt Nam sau khi những người Quốc gia, không cộng sản, đã thu hồi Độc Lập cho Việt Nam, việt minh cộng sản không dành được độc lập cho Việt Nam,

  Việt minh cộng sản dành được chính quyền sau khi Việt Nam đã có Độc Lập thoát khỏi ách cai trị của thực dân Pháp, để sau đó việt minh cộng sản dùng con dấu & chữ ký của “chính quyền” đóng dấu ký tên vào các bản văn tự bán nước cho Pháp

 7. noileo says:

  Trích Minh Phương says: 24/11/2016 at 04:53

  “Tình thế lúc đó thì dù ông Kim, ông Diệm hay bất cứ ông nào khác thuộc các đảng phái không tham gia Mặt trận Việt Minh chấp nhận làm thủ tướng cho Bảo Đại thì cũng vậy thôi, tất cả đều sẽ có kết cục như những gì lịch sử đã xẩy ra.
  Vì sao? Vì lúc đó chỉ có Việt Minh là lực lượng có thực lực, có tổ chức chặt chẽ, có cơ sở rộng khắp trong cả nước xuống đến từng huyện, từng xã, từng phường, từng khu phố. Việt Minh lại có đường lối, chiến lược, sách lược hoàn chỉnh.”

  *****

  “Việt Minh là lực lượng có thực lực, có tổ chức chặt chẽ, có cơ sở rộng khắp trong cả nước xuống đến từng huyện, từng xã, từng phường, từng khu phố. Việt Minh lại có đường lối, chiến lược, sách lược hoàn chỉnh”, lực lượng việt minh cộng sản “mạnh lắm”, nên,

  chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng, kể từ cuộc tranh giành quyền lực nội bộ Việt nam (19-8-1945/25-8-1945), chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng kể từ 2-9-1945, khi Hồ chí Minh đựoc thay Vua Bảo Đại đăng quang nhậm chức Vua mới, vua cộng sản, aka “chủ tịch”, tiếp nhận nhận Độc Lập của Việt Nam do Hoàng Đế Bảo Đại thu hồi từ 11-3-1945, đưa ra những lời thề hứa chống Pháp, thề hứa giữ gìn nền Độc lập của Việt Nam mới thu hồi từ 11-3-1945, thì ngày 6-3-1946, Hồ chí Minh, “lãnh đạo việt minh”, đã ký với Pháp bản văn tự bán nước, bản “tạm ước Đà lạt”, đặt VN vào vòng kim cô “liên hiệp Pháp”, một tổ chức bình phong của thực dân Pháp, công cụ tái lập ách cai trị thực dân lên những quốc gia vốn là thuộc địa của Pháp, đã gianhf lại Độc Lập, thoát ra khỏi ách cai trị Pháp từ cuộc thế chiến thứ 2 – WW2, bị Pháp chiếm lại sau WW2

  Việt minh cộng sản là tổ chức phản quốc bán nước, việt minh cộng sản càng mạnh, bán nước càng trắng trợn

 8. Lan says:

  Lịch sử cận đại Việt Nam ông nào cũng dở ẹc, chỉ có anh Hồ Chí Minh là bảnh tỏn. Anh Minh râu chết đã 47 năm tức là gần nửa thế kỷ, thế mà từ đó đến nay ngày nào cũng thế cả nước vẫn phải nuôi cơm mười ngàn thằng bộ đội của “Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng” chỉ để làm một việc duy nhất là canh chừng cái xác thối. Rõ ràng là như thế!

  • MAI NGÀN says:

   SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ

   Ai làm chính trị ở đời
   Phải cần sự nghiệp mới thời hay ho
   Nhất là dân chủ tự do
   Phải cần tranh đấu để cho con người

   Bởi vì đâu mãi sống đời
   Một lần lầm lẫn vậy thời hết phương
   Ngàn năm lịch sử tỏ tường
   Dễ ai lấy thúng để thường úp voi

   Vậy nên sự nghiệp ở đời
   Phải cần chân chính mới thời dài lâu
   Còn mà thoáng chốc qua mau
   Lạ chi vân cẩu nền trời khác sao

   Dẫu rằng có lúc lao xao
   Nhưng rồi còn lại bầu trời trống trơn
   Luôn cần tốt gỗ mới hơn
   Ham chi những thứ nước sơn bề ngoài

   TẾU NGÀN
   (29/11/16)

 9. Minh Phương says:

  Tình thế lúc đó thì dù ông Kim, ông Diệm hay bất cứ ông nào khác thuộc các đảng phái không tham gia Mặt trận Việt Minh chấp nhận làm thủ tướng cho Bảo Đại thì cũng vậy thôi, tất cả đều sẽ có kết cục như những gì lịch sử đã xẩy ra.
  Vì sao? Vì lúc đó chỉ có Việt Minh là lực lượng có thực lực, có tổ chức chặt chẽ, có cơ sở rộng khắp trong cả nước xuống đến từng huyện, từng xã, từng phường, từng khu phố. Việt Minh lại có đường lối, chiến lược, sách lược hoàn chỉnh. Và điều quan trọng nhất là Việt Minh được phe Đồng Minh mà cụ thể là Mỹ ủng hộ, giúp đỡ nên mới có đủ thực lực để chống lại Phát xít Nhật và dành chính quyền, dành độc lập thực sự cho Việt Nam.
  Ngay từ năm 1943, OSS (Cơ quan tình báo của Mỹ trong Chiến tranh thế giới lần 2) đã tuyển mộ các binh sĩ cho “một nhiệm vụ tình nguyện ở Đông Dương”. Ngày 17/7/1945 OSS của Mỹ đã cử nhóm tình báo Đội Hươu (Deer Team) do Thiếu tá A.K. Thomas dẫn đầu từ Côn Minh thuộc lãnh thổ Trung Quốc đã bay sang Bắc Việt Nam và nhảy dù xuống khu rừng Tân Trào ở huyện Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang 41km về phía Tây Bắc và cách Hà Nội 150km để giúp huấn luyện Việt Minh về phương thức tác chiến, kỹ thuật quân sự và kỹ năng tình báo để chiến đấu chống lại phát xít Nhật. Henry A.Prunier là một trong số 6 người gia nhập Đội Huơu và đã nhảy dù xuống phía Bắc Việt Nam với vai trò là thông dịch viên (Prunier nói được tiếng Pháp và tiếng Việt Nam) và là một trong những người được chuyện trò nhiều nhất với ông Hồ Chí Minh và tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ huấn luyện quân sự cho Việt Minh, ngay sau khi Đội Hươu nhảy dù xuống được một tuần, bước đầu OSS còn cho máy bay từ Côn Minh, Trung Quốc bay sang Bắc Việt Nam thả dù xuống những kiện hàng lớn chứa súng trường M-1, bazooka, súng cối 60 mm, súng máy hạng nhẹ như tiểu liên, trung liên, đại liên, lựu đạn, các loại đạn, máy truyền tin và nhiều loại vũ khí nhẹ khác, đủ để trang bị cho một tiểu đoàn. Sau đó, OSS còn thả dù vũ khí cho Việt Minh 3 đợt nữa. Tổng thời gian nhóm Đội Hươu của OSS Mỹ huấn luyện quân sự và kỹ năng tình báo cho Việt Minh là 1 tháng (từ 17/7 đến 16/8/1945).
  Sáng 19/8/1945, trên đường về Hà Nội, đơn vị của tướng Giáp cùng nhóm Đội Hươu gặp một đồn bốt của Nhật tại Thái Nguyên và họ quyết định tấn công. Nhóm Đội Hươi được được lệnh qua radio từ thiếu tá Archimedes L.A. Patti (1914-1998) rằng không được tham gia vào sự việc này mà phải án binh bất động. Nhưng Thomas không nghe theo chỉ đạo từ Archimedes L.A. Patti mà trực tiếp tham gia vào trận đánh và sau đó hành quân về Hà Nội bằng ô tô ngay trong chiều 19/8/1945. Như vậy người Mỹ và Việt Minh đã đứng cùng một chiến tuyến chống chủ nghĩa phát xít.
  Trước khi rời khỏi Hà Nội vào ngày 16/9/1945, Henry A.Prunier có gặp ông Hồ Chí Minh và tướng Giáp. Ông Hồ Chí Minh đã tặng ông Prunier một tấm vải lụa lớn như một món quà tạm biệt và để cảm ơn những gì mà các đặc vụ OSS đã giúp đỡ Việt Minh đánh đuổi phát xít Nhật.
  Thiếu tá Archimedes L.A. Patti làm việc tại Cục tình báo Chiến lược (OSS – Office of Strategic Services, tiền thân của CIA) và làm Trưởng ban Đông Dương thuộc Pháp của OSS. Tháng 4 năm 1945, Patti sang Côn Minh và có những cuộc tiếp xúc đầu tiên với lãnh tụ của Việt Minh là ông Hồ Chí Minh. Sau khi Việt Minh dành chính quyền vào ngày 19/8/1945, ngày 22/8 Patti là người đứng đầu phái bộ tiền trạm của OSS bay sang Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ giải cứu tù binh và chuẩn bị cho việc giải giới quân Nhật tại Bắc Đông Dương. Patti có mặt tại Hà Nội chỉ 38 ngày, từ 22/8 đến 30/9/1945. Thời gian này, Patti có những tiếp xúc với Hồ Chí Minh và với nhiều lãnh tụ hàng đầu của Việt Minh. Patti đã dự ngày lễ tuyên bố Độc lập của Việt Nam vào chiều 02/9/1945. Năm 1980, Patti xuất bản quyển hồi ký “Tại sao Việt Nam?”, ghi chép lại những sự kiến chính trị quan trọng và vai trò của người Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn này và viết về mối quan hệ của ông với Hồ Chí Minh và những sự kiện liên quan đến ngày lễ Độc lập của Việt Nam 02/9/1945.
  Patti qua đời ngày 23/4/1998 tại Winter Park, Florida, thọ 84 tuổi, và được an táng theo nghi thức danh dự của quân đội Mỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
  Patti lập gia đình với bà Margaret Telford Patti. Hai người có với nhau 2 người con gái là Alexandra Eldridge và Giuliana Scott. Sau năm 1975, chính phủ nước CHXHCNVN đã mời 2 chị bà Alexandra sang thăm, đến năm 1980, bà Alexandra đxa thay mặt gia đình đến thăm Việt Nam.

  • Tien Ngu says:

   Trật!

   Đó chỉ là cái nhìn một chiều từ cò mồi và lũ Cộng…láo.

   Hồ chí Minh được Nga Tàu dàn dựng đưa về, đương nhiên lũ Cộng láo quốc tế cũng kèm theo nhiều cố vấn trong mọi…việc.

   Tổ chức Việt Minh nếu đúng với danh nghĩa…thuần Việt, Cộng láo không núp ló vận hành điều khiển, thí quả là phước lớn cho dân tộc VN.

   Tiếc thay, chúng….láo.

   Bảo là Việt…minh, nhưng Cộng láo chơi trò xí gạt, bằng mọi đòn phép, chúng thủ tiêu, thanh toán ngầm hết các…Việt minh. Chỉ còn lại độc nhất Cộng láo trong cái gọi là…Việt Minh, tha hồ…láo.
   Đương nhiên là có sự bảo trợ chặc chẻ của cs Nga Tàu sau lung lũ Cộng Việt.

   Bằng khũng bố và lừa láo, chúng chiếm được chinh quyền, tự bơm tự sướng, tự…lịch sử…
   Lũ Cộng cứ tưỡng rằng thì là dân ai cũng…ngu, không biết cái…lịch sử that của chúng.
   Tung cò mồi…láo tỉnh.

   Nhật trao trã độc lập cho Bảo Đại, không quân đội, không vũ khí, không…tiền, không ai bảo trợ…
   Lũ Cộng với sự backup của Nga Tàu, đương nhiên là vùng lên …dể ợt.

   Cái số dân VN thiệt là…xui xẽo.

   Không có sự phá hoại của lũ Cộng, chắc chắn nhân tài VN sẽ có dịp giúp nhà nho Trần trọng Kim xây dựng VN, tệ bạc lắm cũng cở như…Thái Lan.

   Khôngt phải máng cái tai hoạ Cộng láo, vừa đói rách, vừa bị Cộng giáo dục láo, vừa bị sống trong khũng bố nhiều đời.

   Lũ Cộng có hay ho, VN đã không bị khốn nạn cho đến nay.

   Mẹ nó chớ, hết…lớp 7 cầm quyền, rồi đến…thiến heo lên đời, rồi…cai cao su, rồi…I tờ rít, dốt đặc cán mai…

   Chúng chỉ giõi trò …xí gạt, gạt không được thì khũng bố.
   Không có trình độ kinh tế, giáo dục, an sinh xã hội, mỹ thuật văn hoá…

   Sao khá?

   Bỏ cái tật hát tự sướng, tự khoe kiểu ngu như..bò đi cò mồi à. thuyết phục lũ cầm quyền láo thôi đừng…láo nữa đi em…

   Bỏ được cái tật…láo, may ra mới…khá.

   Thấy thương quá.

   • Quy luật lịch sử says:

    Ai thành lập ra mặt trận Việt Minh, lực lượng nào là nòng cốt của mặt trận Việt Minh thì người đó, tổ chức đó lãnh đạo mặt trận Việt Minh: https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh.
    Cá nhân nào, tổ chức nào, đảng phái nào tham gia Việt Minh mà làm sai tôn chỉ, mục đích của Việt Minh thì bị đuổi ra khỏi Việt Minh, nếu chống đối thì phải tiêu diệt. Có như thế mới giữ được sự thống nhất của Việt Minh nhằm tạo nên sự đoàn kết, sức mạnh để đạt được tôn chỉ, mục đích là giành độc lập dân tộc và giành chính quyền.

   • Tien Ngu says:

    Bậy…

    Quy luật này chắc do cò mồi Cộng láo nó nịnh, nó…láo.

    Một tổ chức…đàng hoàng, không minh thì thôi, nếu minh thiệt thì phải hoà hợp, dìu dắt, cùng nhau đi lên.
    Không hoà hợp được thì đường em em đi, không nên dung cái lối…ma, dụ thiên hạ ra…minh rồi tìm cách đâm sau lưng, thủ tiêu để độc quyền.

    Như thế, không phài là…minh, mà là…thúi.

    Cộng láo có thành công, cai trị VN 100 năm, vẫn sẽ bị hậu sinh nguyền rủa, nhổ phẹt phẹt…

    Thứ…dốt, chỉ biết dùng bạo lực, láo lừa mà o ép bần dân,

    Sẽ gây ra thãm cảnh xã hội vô đạo đức lâu bền.

    Bớt …láo, ngu như bò đi cò mồi à. Thấy gần mà chằng thấy xa…

   • Tien Ngu says:

    Sau 1975, Cộng láo cũng…mững củ soạn lại.

    Chúng tổ chức những kháng chiến chống Cộng…giả. Chiêu dụ những thanh thiếu niên miền Nam gia nhập.
    Có căn cứ, có sung ống lai rai…
    Sau vài ngày, có nơi vài tháng, các kháng chiến tập trung vào căn cứ, chúng bao vây và…xã súng, tiêu diệt.

    Cộng…mừng húm, cho rằng chúng khôn ngoan, tiêu diệt hết các mầm móng phãn kháng chúng từ trong trứng nước.

    Hỡi ơi, chúng không hề nghỉ rằng gian ác ngu ngốc như thế, chỉ gây thêm lòng thù hận dân tộc. Không cách chi hàn gắn. Nội lực của dân tộc VN ngày càng kiệt quệ.

    Cộng vận hành đất nước 41 năm không tiếng súng, nhưng vẫn…éo khá.

    Chất xám VN hết ra…ngoại. Chỉ những em có học mà…bất lương, mới hợp tác với Cộng láo, theo láo mà kiếm…sướng cho bãn thân, gia đình…

    Người đàng hoàng, ai cũng ra sức…né Cộng láo.

  • NGÀN MAI says:

   CHÍNH LUẬN

   Người khôn duyên lặng vào trong
   Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài
   Nên cần chính luận trên đời
   Tào lao xịt bợp có thời ra chi

   Muốn chính luận phải cần nhận thức
   Cần công tâm mới thực hay ho
   Còn như chỉ để làm trò
   Đễ thành ngụy luận có nào hay chăng

   Bởi chính luận luôn cần sâu sát
   Phải tĩnh tâm quan sát mọi điều
   Kiểu toàn ong bướm dập diều
   Hoa tàn nhụy rữa cũng đều như ai

   Bởi tóm lại nhân văn là thế
   Phải làm sao thật tốt cho đời
   Chớ như anh thợ đóng bàn
   Đóng thành xiêng xẹo hỏi toàn ai khen

   TIẾU NGÀN
   (29/11/16)

  • alison đ. says:

   Có gì mà khoe khoang vì tời đó Mỹ có thể nhận lầm tên HCM là người QG ,là người câm đầu nhóm quân nhằm giải phóng dân tộc như thủ lãnh khang chiên Palestine, như Ghandhi Ấn Độ vv và vv….Người VN trong nước các tổ chức đảng phái QG khác cung tưỡng VN /Hồ ly tinh là bạn .là “người yêu nước”…Sau này HỢP TÁC vói hăn mới biết là tên này lưu manh ,một loại Xuân Tóc Đỏ ,đi theo làm tay sai cho CSQT và nhận lênh nhuộm đỏ VN …Và bởi vậy mói có 3 giòng thác CM…Nhưng giòng thác Đỏ thì không Công Khai. Đên lúc biết thì nhiều người rút chân ra không kịp hay bị chết …Đành nắm mắt đưa chân. Ngày nay họ cũng không ý kiến ý ong gì vì có thể cùng chung so số phận với NB Thanh hay VD Thưỡng nên họ RÉT…
   Do đó Mỹ giúp HCM lúc đầu vì hắn tuy ít học nhưng tinh quái như hồ (chồn) như tìm cách tiếp cận Mỹ bằng cách cứu mấy người linh Mỹ trong lực lương ĐM …NHƯNG khi biết hăn là csqt phái tới vn làm việc thì Mỹ KHÔNG CÒN ỦNG HỘ NÓ NƯA .Tất nhiên như vậy vì LX và tàu đều là cs mà hắn chơi thân vói 2 đàn anh ,đem thân trâu chó ra tận tụy “nâng bi” họ thì Mỹ đành coi hắn là kẻ thù như fidel castro ,kim nhật thành ,Phi cộng .Mã cộng mà thôi.
   Còn Patti giúp VN ban đầu cung do chính phủ Mỹ và Tinh báo Mỹ ,như trên đã viết,là lầm tững họ Hồ là kẻ yêu nước ,muốn giãi phong quê hương vn thoát ách thực dân mà Mỹ trong thời gian đó cũng hô hào trả lại đọc lập cho các nước bị cai tri !Cố nhiên nhiệm vụ thi hành xong thì được gắn huy chương vinh danh…có chi lạ ! (quân nhân làm tròn trách nhiệm được giao phó)
   Còn HCM mời con gái Patti-đã -chết qua VN (có mời Patti khi chiếm xong miền Bắc không ? Chắc có lẻ không vì có thể Ông ta không đi .Vì thời thế đã đổi thay.)
   Còn sau khi Patti chết ,mời con gái ông ta qua chơi (trả ân nghĩa hay có mục đích gì ?) mà mãi tới 80 bà ta mới đem cả gđ qua thăm. Phải chăng là một chuyến du lịch không tốn tiền ?
   (alison đ.)

 10. Minh Đức says:

  Giả sử ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng cho Bảo Đại thì liệu ông Diệm có thành lập lực lượng vũ trang để chống lại Việt Minh?

  Trên Wilipedia, bài viết về ông Ngô Đình Diệm có đoạn nói về việc anh ông Diệm, là Ngô Đình Khôi, bị Việt Minh giết như sau:

  “Anh cả Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khôi cùng cháu trai Ngô Đình Huân trên đường giải ra Hà Nội thì bị lực lượng áp tải xử bắn do nghi ngờ ông định chống lại lực lượng Việt Minh. Nguyên do là trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Ngô Đình Khôi khuyên hoàng đế Bảo Đại đừng thoái vị vì ông đã tích trữ được một số vũ khí”

  Ông Ngô Đình Khôi khuyên Bảo Đại đừng thoái vị và thu thập vũ khí chống lại Việt Minh thì chắc ông Ngô Đình Diệm cũng có lập trường giống như vậy.

Phản hồi