WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Thừa hay thiếu chữ?”

 1. GayTre says:

  Kể ra không thiếu, chẳng thừa
  Chỉ là khônvặt, lọclừa và lưumanh!!!

  Toàn là giantrá, tinhranh…
  Không giỏi bắt chuột, chỉ rành ”ị” hôi!!!

 2. nguyen says:

  hoan hô ngôn ngữ ưu việt của Đảng và Nhà Nước ta

Phản hồi