WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Con chim nhỏ

“Ngoài vòng cương tỏa chân không vướng
Trong chốn công danh phải có lề”
(phỏng theo Nguyễn Công Trứ)
Ngày xưa con chim nhỏ
Lớn lên trong thiên nhiên
Thênh thang khung trời rộng
Chim nhỏ lớn thành chim.

Từ khi thành chim quí
Vang tiếng hót đầu non
Người ta mang chim quí
Đem nhốt vào lồng son.

Ngày nay con chim quí
Sống trong cái lồng son
Bây giờ con chim quí
Trở thành chú cừu non.
© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Con chim nhỏ”

 1. ĐẠI NGÀN says:

  CÓ CON CHIM NHỎ

  Có con chim nhỏ trên ngàn
  Ăn sâu uống suối lại càng thong dong
  Ai đem về nhót lồng son
  Nhảy qua nhảy lại mõi mòn ngày xanh

  Có con chim nhỏ trên cành
  Trời mây vô tận thênh thang cõi lòng
  Ai đem về nhốt lồng son
  Giống như một chú cừu non khác gì

  Có con chim nhỏ trong mây
  Thênh thang một cõi ta đây tung hoành
  Gió trời vi vút mây xanh
  Bổng dưng ai bắt để thành lồng son

  Có con chim nhỏ trên cao
  Chí luôn lồng lộng khác nào thiên thanh
  Muốn bay muốn lượn tự mình
  Lồng son ai nhốt thật tình uổng sao

  Mới hay đời có con người
  Cái gì cũng muốn lợi riêng cho mình
  Bắt chim về nhốt quả tình
  Để nghe chim hót cho mình riêng vui !

  Trùng Dương Võ Hưng Thanh
  (06/02/12)

Phản hồi