|

Những điều đảng viên không được làm

Nguyễn Phú Trọng

Ngày 1/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X). Sau đây là toàn văn của Quy định:

- Căn cứ Điều lệ Đảng; – Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;

- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

I- Những điều đảng viên không được làm

1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.

4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người khác. Đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý.

5- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

6- Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác.
Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định.

Biết mà không báo cáo, phản ảnh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng.

9- Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng.

10- Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định.

Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định.

Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

11- Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi.

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định.

13- Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền.

14- Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp mà mình tham gia.

15- Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định.

Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trái quy định.

16- Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định.

18- Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

19- Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.

II- Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm

1- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp uỷ cấp trên tình hình thực hiện Quy định qua uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề thấy cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

2- Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3- Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 07-12-2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Phú Trọng

Nguồn: VietnamNet 28/2/2012

 

18 Phản hồi cho “Những điều đảng viên không được làm”

 1. NTDũng says:

  Ông cấm nhiều quá vậy thì ai ham vào đảng ? Vào để làm gì?
  Đây chuyện tiếu lâm trên bàn nhậu trong giới của các ông:
  1. Trong bàn nhậu có thêm một khách mới bước vào. Chủ nhân bàn tiệc giới thiệu: Đây là anh X, Tiến sĩ NHƯNG có bằng tốt nghiệp phổ thông!!
  2. Rồi thêm một khách mới nữa. Lại được giới thiệu: Đây thằng ba T, nó là đảng viên NHƯNG trong sạch!!

 2. Nông Văn Dền says:

  Thực ra có cả hơn 19 điều cấm các Đảng viên Cộng sản vi phạm đã hình thành từ ngay khi Đảng cộng sản Việt gian được thành lập 03 tháng 2 năm 1932.Tuy nhiên trong thời gian trước do nhiệm vụ lịch sử nên số Đảng viên dám bước vào VƯỜN CẤM của Đảng đều được Đảng ĐỘT XUẤT cử đi công tác ở THIÊN ĐƯỜNG bằng những tai nạn giao thông,bị mất tich,bị giặc bắt,thất lạc..v v..và v v.Những người trong Đảng hoặc sắp được kết nạp vào Đảng biết rất rõ điều đó song đổi lại họ có quyền hạn vô biên,là những kẻ …như thực tế đã chứng minh mà tôi không muốn viết ra đây vì mọi người chúng ta ai ai cũng nhìn thấy.

 3. Đảng Trưởng says:

  19 điều đảng viên làm chưa tốt ( Cố lên )

 4. Trần Hữu Cách says:

  Thú thực, tôi đọc tới khoảng điều 5, 6 thì đã chóng mặt, nhưng bất ngờ khám phá ra một cách đọc để đi qua một cách hết sức sảng khoái tất cả 19 điều.

  Nếu cứ đọc như là những điểm cấm kỵ, thì người đọc sẽ thấy cực kỳ khó chịu giùm cho các đảng viên phải tâm niệm những điều này. Nhưng đọc như một bản cáo trạng gồm những sai phạm mà các đảng viên Cộng Sản từng mắc phải, thì ôi thôi sao mà đúng quá, đọc đến đâu nhớ lại đến đấy những sự việc!

  Xin hoan hỉ thông báo cách đọc để mọi người biết và áp dụng.

  • lão làng says:

   Nếu những quy định do ngài TBT được tất cả đảng viên chấp hành ta sẽ thấy 1 hiện tượng chưa từng có là hàng loạt đảng viên trả thẻ đảng vì không ai cảm thấy đạt được những yêu cầu theo19 điều quy định do ngài TBT phổ biến.

 5. haile says:

  “Những điều Đảng-viên Việt cong không được làm” Ông Trọng ơi hởi Ông Trong Ơi ! Ông đã thấy Đảng viên Việt cọng nào tham-nhũng đâu ? Chính Ông cũng đã không thấy bản-thân Ông tham-nhũng ! Mà chỉ thấy tập-thể Đồng-chí Đảng viên Việt cọng, từ Trung-ương xuống tận địa-phương (Trong đó có Ông) Tự-phát giaù sang do công-lao đã đóng góp cho Việt cọng ưu-dãi mà có. Chớ có Đảng viên Việt cọng nào cường-hào ác-bá, cướp đất, đoạt nhà của Nhân-dân, hay tham-nhũng đâu ? Xin hỏi Ông Trọng : “Làm sao để chận đứng những điều Dảng-viên Việt cọng đã, đang và sẽ làm. Những điều mà Đảng-viên Việt cọng không được làm ?” Với chủ-thuyết bại-hoại “Tập-thể lãnh-đạo. Cá nhân phụ-trách” Không có quy trách-nhiêm cho một ai cả. Trong chiến-tranh cướp chính-quyền Việt cọng dùng “Vô sản” Lãnh-dạo, “Bao tử” chỉ-huy. Cướp được chính-quyền rồi , Việt cọng dùng “Hữu-sản” Lãnh-đạo. Phe-đảng “Chỉ-huy” để giữ chính-quyền. Với Châm-ngôn : “Đảng còn. Chính-quyền còn. Tài sản còn” Ông Trong làm sao không quán-triệt được. Tập-thể lãnh-đạo đã, đang và tiếp-tục hữu-sản-hóa tài-sản riêng-tư cho bản-thân mỗi người phụ trách lấy. Từ Trung-ương xuống điạ-phương. Mạnh ai nấy làm cho có tài sản, tài sản càng nhiều, mức độ bảo-vệ tài sản của từng người càng cao. Tập-thể đảng viên giữ của riêng mình tức là bảo-vệ Đảng Cọng-sản. “Tài-sản còn. Đảng còn. Đảng mất. Tài-sản mất sạch” Làm sao đây hởi Ông Trọng ?

 6. lẩm cẩm says:

  Ông tổng bí thư có vẻ lẩm cẩm già nua lẫn cẫn quá, nhiều quy định cấm đảng viên của ông hơi bị thừa như : cấm tham gia hoạt động rửa tiền ? Vậy chỉ cấm đảng viên thôi à ? Dân được “rửa tiền” thoải mái hay sao mà phải cấm đảng viên như vậy ?

  Những điều cấm đảng viên của ông rõ ràng xuất phát tù tư duy “đảng lãnh đạo, đảng đứng trên pháp luật” , nếu không thì chỉ cần cấm đảng viên không được vi phạm pháp luật là xong.

  Nếu cấm như ông nghĩ thì còn phải cấm đảng viên nhiều thứ lắm, như cấm xây nhà trái phép, cấm nói bậy, chửi tục, đánh nhau, cấm đi xe ngược chiều, cấm ăn cắp, cấm chơi gái v.v…

 7. Lý Chính Luận says:

  Hết hội nghị này đến đại hội nọ, quyết nghị này đến quyết định kia, chỉ là lải nhải lập đi lập lại những điều đã nói mấy chục năm nay.

  Chán như đang nghe một cái dĩa rè !

Phản hồi