WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:46:am 28/11/10 Đăng ngày “November 28th, 2010”

Tặng 5000 ảnh Bác cho dân xã nghèo

Tặng 5000 ảnh Bác cho dân xã nghèo

Việc tặng ảnh Bác Hồ cho hộ dân ở xã nghèo góp phần tạo sức lan tỏa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mạnh mẽ hơn”

04:46:am 28/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dân gặp công an như thỏ gặp chó sói

Dân gặp công an như thỏ gặp chó sói

Vừa rồi trung úy công an khu vực Nguyễn Văn Côn đã cưỡng dâm em bé NTY, mới 12 tuổi, khi ra tòa được hưởng 9 tháng tù treo, có nghĩa rằng khi nào làm lần thứ 2 nữa, sẽ lãnh án thực thụ.

04:17:am 28/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Xem Thủ tướng trả lời Quốc hội

Xem Thủ tướng trả lời Quốc hội

Nên rút gọn thành hai từ thôi: từ chức!

04:03:am 28/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những người con không mang họ cha

Những người con không mang họ cha

Người Việt đã thay đổi môi trường sống, thay tên đổi họ, thay đổi cách ăn mặc, học nếp sống văn minh và dân chủ tại Hoa Kỳ, nhưng lòng kỳ thị và cái nhìn thiếu khách quan vẫn còn là một vấn nạn trong cộng đồng.

03:54:am 28/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ba cái nhìn từ Tây Phương về Trung Quốc

Ba cái nhìn từ Tây Phương về Trung Quốc

là các công trình nghiên cứu đứng đắn và cân đối, vượt lên trên những biến cố thời sự để mang lại cách nhìn lâu dài và toàn diện về một trong những vấn đề quan trọng nhất của thế kỷ 21.

03:40:am 28/11/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lề phải

Lề phải

Chỗ nào có “các cụ” đột xuất đến thăm là đám con dân sẽ phải teo mỡ vài tháng.

12:00:am 28/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cán bộ cao cấp: “Không thông qua Cương lĩnh!” và “Phải xây dựng HP mới!”

Cán bộ cao cấp:  “Không thông qua Cương lĩnh!” và “Phải xây dựng HP mới!”

Một khi tầng lớp trí thức nhận rõ được sứ mệnh của mình và dám kề vai gánh trách nhiệm lịch sử thì đây là những tín hiệu rất tốt cần được trân trọng và triển khai hơn nữa.

12:00:am 28/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »