WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:10:pm 04/11/11 Đăng ngày “November 4th, 2011”

Kịch bản của Ba Đình

Kịch bản của Ba Đình

07:10:pm 04/11/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cập nhật tình hình giáo xứ Thái Hà

Cập nhật tình hình giáo xứ Thái Hà

Thủ đoạn lần này nhà cầm quyền sử dụng cũng không khác gì so với mấy năm trước kia.

06:09:pm 04/11/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sự mặc khải của thi ca

Sự mặc khải của thi ca

Thi ca đã xuất hiện đồng thời với tiếng Việt, đã song hành với mọi thăng trầm lịch sử, đã góp phần to lớn trong sự hình thành bản sắc văn hóa và nền tảng tinh thần dân tộc.

08:58:am 04/11/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Gió đã xoay chiều rồi chăng?

Gió đã xoay chiều rồi chăng?

Gần đây trên mạng, vài blogger tự do đưa ra nhận định lạc quan về tình hình trong nước, cho rằng đảng Cộng sản cầm quyền đang điều chỉnh đường lối chính sách đối ngoại, từ chỗ ngả về phía Trung Quốc, phụ thuộc Trung Quốc, chuyển sang thân Hoa Kỳ và phương Tây. Trên [...]

05:44:am 04/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »