WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:27:pm 13/11/11 Đăng ngày “November 13th, 2011”

Miến Điện chuẩn bị thả thêm tù chính trị

Miến Điện chuẩn bị thả thêm tù chính trị

Thế hệ 88 là phong trào đấu tranh vì dân chủ nổi bật nhất tại Miến Điện trong suốt 50 năm qua.

03:27:pm 13/11/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trăng lạnh

Trăng lạnh

Từ ngày em tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thỉnh thoảng tôi cũng được mời tiếp những vị khách nước ngoài muốn tìm hiểu về Văn hóa Hạ Long, nhưng chưa có ai đến tận nhà dốc bầu tâm sự với tôi như kỹ sư người Mỹ Tomy Jackson.

06:24:am 13/11/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vinashin chạy đằng trời không thoát!

Vinashin chạy đằng trời không thoát!

Cuối cùng, người dân trong nước sẽ vẫn phải trả nợ thay cho “bọn cướp ngày” bằng tiền thuế của từng người dân.

04:18:am 13/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Làm thế nào để giành lại tự do?

Làm thế nào để giành lại tự do?

Nhiều diễn biến đang dồn dập xẩy ra đưa đảng Cộng sản vào thế bị động. Có ai trong chúng ta tiên đóan được các cuộc biểu tình đã liên tục xảy ra giữa trung tâm Hà Nội, Sài Gòn, Bà Rịa… và cho đến nay những người tham dự biểu tình chưa ai bị bắt, bị khép tội. Họ còn kết thân dưới hình thức “Câu Lạc Bộ” của những người yêu nước. Họ được ủng hộ bởi một lực lượng dân tộc đang sửa sọan vận động tòan dân đứng lên. Đây là dấu hiệu rõ nhất nhà cầm quyền cộng sản sợ hãi tức nước vỡ bờ chưa dám ra tay trấn áp.

12:01:am 13/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »