WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:06:pm 20/11/11 Đăng ngày “November 20th, 2011”

Từ bài “Đáp lời sông núi’ của Trúc Hồ: Nhìn lại 2 bài “Tiếng gọi sinh viên” và “Tiến quân ca”

Từ bài “Đáp lời sông núi’ của Trúc Hồ: Nhìn lại 2 bài “Tiếng gọi sinh viên” và “Tiến quân ca”

Như một hiện tượng bất ngờ của lịch sử, trong những tháng cuối hè, đầu thu năm 2011, những biến cố liên hệ tới việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trước nạn xâm lấn của người Tàu đã đồng loạt và liên tiếp xẩy ra không riêng ở trong nước mà [...]

03:06:pm 20/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Unhate

Unhate

Hãy chấm dứt thù hận, nếu bạn đang hận thù.

01:03:pm 20/11/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Những cánh én của mùa xuân dân tộc

Những cánh én của mùa xuân dân tộc

Minh Hạnh, Thục Vy và Kim tiến, ba em là thế hệ không may mắn…

11:00:am 20/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tôi không cô đơn khi biểu tình một mình

Tôi không cô đơn khi biểu tình một mình

Tôi chỉ hiện diện một cách hòa bình để chúng ta nhìn thấy rõ hơn sự bất công, vô lý của giới cầm quyền…

07:21:am 20/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mẹ, Chị và Em

Mẹ, Chị và Em

04:11:am 20/11/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Người mẹ Việt Nam và nỗi đau hoá đá

Người mẹ Việt Nam và nỗi đau hoá đá

Biết bao người mẹ Việt Nam đã hoá đá cùng đau thương năm tháng?

12:16:am 20/11/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Về ông Nguyễn Duy Chiến và lá thư ngỏ gửi Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao

Về ông Nguyễn Duy Chiến và lá thư ngỏ gửi Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao

Đảng cộng sản VN đã trở thành “Đảng lạ” trong cuộc chiến Biển Đông này.

12:00:am 20/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »