WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:48:am 08/12/14 Đăng ngày “December 8th, 2014”

Liệu Putin có trụ nổi qua cơn hạ giá dầu?

Liệu Putin có trụ nổi qua cơn hạ giá dầu?

Các quốc gia phương Tây mở chiến dịch ngoại giao, bao vây kinh tế nhưng chẳng làm Putin nao núng. Liệu giá dầu đang lao xuống theo chiều thẳng đứng có làm cho Putin bớt hung hăng? Liệu cú shock nhằm thẳng vào nền kinh tế xuất khẩu dầu của Nga có làm triều đại [...]

12:48:am 08/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »