WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:23:pm 25/12/14 Đăng ngày “December 25th, 2014”

Chùm thơ trong tù của Hà Sĩ Phu

Chùm thơ trong tù của Hà Sĩ Phu

Lương tâm vác thánh giá
Trí tuệ vào nhà pha

04:23:pm 25/12/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chiếc xe BMW và lý lịch của bác – đừng ham muốn biết sự thật

Chiếc xe BMW và lý lịch của bác – đừng ham muốn biết sự thật

Tìm hiểu sự thật làm gì, cho nó dằn vặt cái thân, cho thêm khổ. Đời người có là bao. TP Hồ Chí Minh hay TP Năm Cam cũng không mắc mớ chi tới mình.

04:06:pm 25/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

TS Cù Huy Hà Vũ: “Thực Hiện Nhân Quyền Để Dân Chủ Hóa Việt Nam”

TS Cù Huy Hà Vũ: “Thực Hiện Nhân Quyền Để Dân Chủ Hóa Việt Nam”

Từ ngày sang Mỹ, TS Vũ đã vận động mạnh mẽ và liên tục để Hoa Kỳ chú trọng về hai vấn đề vừa kể. Kết quả là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có một chính sách rõ rệt trong lãnh vực này với chính quyền Việt Nam.

03:47:pm 25/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng cháu làm công chuyện từ thiện nhân đạo là để Trả Nợ

Chúng cháu làm công chuyện từ thiện nhân đạo là để Trả Nợ

“Chúng cháu tham gia công tác từ thiện nhân đạo, đó là đi trả cái món nợ mà chúng cháu còn thiếu đối với xã hội, đối với đất nước dân tộc của mình…

12:00:am 25/12/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »