WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:44:pm 22/12/14 Đăng ngày “December 22nd, 2014”

Liệu Nước Nga có khuất phục trước đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây?

Liệu Nước Nga có khuất phục trước đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây?

Hôm nay 20 tháng 12 năm 2014, ông OBama đã phát biểu kinh tế Nga suy sụp ông Putin phải chịu trách nhiệm về khả năng lãnh đạo kinh tế của mình. Ông không giám nói về sự hận thù muốn qua đồn trừng phạt kinh tế của Mỹ và sự gây sức ép buộc [...]

06:44:pm 22/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ba ông: Châu – Sơn – Văn là người gì?

Ba ông: Châu – Sơn – Văn là người gì?

Ba ông khoa học gia: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn gửi thư kiến nghị đến ba ông…cộng sản: Trần Đại Quang (Bộ trưởng BCA), Nguyễn Hòa Bình (Viện trưởng VKSNDTC) và Trương Hòa Bình (Chánh án TANDTC) để [1] “…khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn [...]

05:53:pm 22/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »