WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:00:am 04/06/15 Đăng ngày “June 4th, 2015”

Kế hoạch phục sinh Đại Hán Quốc của Tập Cận Bình

Kế hoạch phục sinh Đại Hán Quốc của Tập Cận Bình

Hiện nay Việt Nam đang đứng trước thách thức và mối đe dọa vô cùng to lớn về chủ quyền quốc gia. Trung Cộng ngày càng ngạo mạn,bất chấp luật lệ quốc tế gia tăng tiềm lực quân sự,

12:00:am 04/06/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »