WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:47:pm 18/06/15 Đăng ngày “June 18th, 2015”

Blogger Điếu Cày điều trần tại Hạ viện Mỹ

Blogger Điếu Cày điều trần tại Hạ viện Mỹ

Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Hải nói ông mang hai vấn đề chính ra phiên điều trần tại Hạ Viện Hoa kỳ là tự do báo chí và tù nhân lương tâm. Một phái đoàn vận động cho tù nhân lương tâm đã điều trần trước Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Ủy Ban [...]

03:47:pm 18/06/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [2]

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [2]

Như vậy Hồ chí Minh không phải là người tiên phong phất ngọn cờ giải phóng dân tộc cho các quốc gia bị đô hộ .

03:33:pm 18/06/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mối tình Maneli

Mối tình Maneli

Cộng Sản Hà Nội lưỡng lự trước nước cờ táo bạo này của ông Ngô Đình Nhu vì biết rõ những cam kết mà Việt Nam Cộng Hòa đưa ra rất thật lòng dựa trên sự ổn định phát triển kinh tế của miền Nam Việt Nam trong suốt gần chín năm sau hiệp nghị Geneve 1954.

03:03:pm 18/06/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội Nhà Văn VN đã trở thành nỗi nhục quốc gia

Hội Nhà Văn VN đã trở thành nỗi nhục quốc gia

Còn ai muốn xin vào Hội nhà văn Việt Nam nữa không? Khi cái danh hội viên Hội nhà văn đã trở thành nhơ nhớp Hàng loạt các nhà văn cội gạo tuyên bố từ bỏ Hội Như rũ bỏ một chiếc áo lâu ngày lấm lem, rơm rác. (1) Ý Nhi không thể ở [...]

02:45:pm 18/06/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »