WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:54:am 20/06/15 Đăng ngày “June 20th, 2015”

Nhân 100 năm ngày sinh Dương Thiệu Tước: Một Nhạc sĩ tiền phong của nền tân nhạc Việt Nam

Nhân 100 năm ngày sinh Dương Thiệu Tước: Một Nhạc sĩ tiền phong của nền tân nhạc Việt Nam

Giai đoạn xây dựng Tân nhạc Tân nhạc còn gọi là âm nhạc cải cách xuất hiện vào cuối thập niên 1930 sau phong trào thơ mới và dòng văn học lãng mạng vài năm.Các nhạc sĩ Tân nhạc ở giai đoạn này phần lớn chịu ảnh hưởng âm nhạc Tây phương.Các ca khúc nhạc [...]

11:54:am 20/06/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vui mừng chiến thắng và vết hằn của chiến tranh Việt Nam

Vui mừng chiến thắng và vết hằn của chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh Việt Nam chấm dứt cách đây 40 năm và ngày nay không còn gợi lên một cảm xúc nào nữa. Từ đất nước ấy người ta không còn nghe gì nhiều về cuộc chiến. Một cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Katharina Borchard: Ông Nguyễn, tôi muốn nói chuyện với [...]

11:43:am 20/06/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về thói tôn sùng biểu tượng

Về thói tôn sùng biểu tượng

Người Việt chúng ta đặc biệt thích tôn sùng biểu tượng. Có lẽ tôi đã nhiều lần chia sẻ cách nghĩ của mình về chuyện này nhưng hôm nay lại nói dài dòng hơn bằng một bài viết, vì nghĩ rằng tâm lý này thực sự không có lợi. Và “lợi” đối với tôi không [...]

11:32:am 20/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Clinton’s email

Clinton’s email

Theo quyết định của tòa án, ngày 30 tháng Sáu sắp tới là ngày Bộ Ngoại Giao phải công bố những email bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã nhận và gửi trong suốt thời gian điều hành ngành ngoại giạo giao của quốc gia.

11:17:am 20/06/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »