WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:11:am 13/05/16 Đăng ngày “May 13th, 2016”

Vĩnh biệt nhà báo Nguyễn Minh Cần

Vĩnh biệt nhà báo Nguyễn Minh Cần

Tin từ Moscow cho hay, nhà báo Nguyễn Minh Cần vừa qua đời lúc 5 giờ sáng ngày thứ sáu 13/5/2016 ( giờ địa phương) vì nhồi máu cơ tim. Thọ 88 tuổi. Theo Wikipedia, ông Nguyễn Minh Cần sinh năm 1928 tại Huế, tham gia Cách mạng tháng Tám, tổ chức và lãnh đạo [...]

10:11:am 13/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »