WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Quà biếu của Formosa cho BCT Ba Đình”

  1. Hoà says:

    Sao tơí hôm nay chưa có một Logo nào cho môi trường việt nam bị tàn phá. Bác thử làm cho chúng ta cùng chuyền cho nhau cái Logo đó. Cám ơn

Phản hồi