WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Trương Văn Sương, người tù bất khuất”

 1. tài nông đức cạn says:

  THUY VU có phải đang ở Houston ?

 2. Nguyen Quang Trung says:

  Tôi hoang nghêng và ủng hộ ý kiến đó, Tôi se đóng góp 200CAD khi có địa chỉ người nhận . Kinh NQT

 3. nvydm says:

  Xin được đứng sau lưng anh Viện để hỗ trợ việc này. Mong anh không trách thêm vì tôi chưa thể ra mặt lúc này, dù rất muốn, vì tôi còn phải ra vào VN nhiều lần nữa.

 4. Tran says:

  Please informe me the account numbers of this good heart association.
  T.Tran

Phản hồi