WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Kịch bản của Ba Đình”

  1. dân đen says:

    ngón đàn cương lĩnh nay đã hết linh
    than ôi đàn khảy tai trâu, chó sâu bọ
    cú đạp dập mặt thế kỷ của đãng
    sao vẫn chưa thấy ai gọi cho vào guiness ?

Phản hồi