WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:19:pm 25/11/11 Đăng ngày “November 25th, 2011”

Thủ tướng Việt Nam khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa.

Thủ tướng Việt Nam khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa.

Đây là lời khẳng định mà những người con đất Việt mong muốn được nghe từ lâu.

02:19:pm 25/11/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về ý kiến của 14 trí thức Việt Nam ở nước ngoài

Về ý kiến của 14 trí thức Việt Nam ở nước ngoài

Tháng 10 vừa qua, một tập thể trí thức Việt Nam ở nước ngoài đã cho phổ biến một văn bản mang tiêu đề: “Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” dài khoảng 30 trang A4 với trên 21.000 chữ. Bản văn này có thể xem là một đề [...]

11:58:am 25/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thơ tặng Bác

Thơ tặng Bác

…những bài phỏng vấn và trần thuyết của ông trên mạng đã đóng góp, minh định rất nhiều cho những luận cứ, những tranh luận về công pháp quốc tế, các định lý về một xã hội dân sự, dân chủ và tính chất hợp hiến của nó…

11:17:am 25/11/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tại sao tôi mất Huế? Chúng ta mất miền Nam Việt Nam

Tại sao tôi mất Huế? Chúng ta mất miền Nam Việt Nam

Tôi lớn lên trong thành phố Huế thanh bình trong lúc cả nước đang chìm đắm trong chiến tranh mà tôi nào có hay biết. Các bạn học tôi ngày nào cũng bàn về ban nhạc The Beatles giọng ca của Fransoir Hardy hoặc Silvie Vartan, còn tôi mãi mơ mộng theo hình ảnh mấy anh tóc dài giang hồ lãng tử hippies tận trời Tây.

12:01:am 25/11/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »