WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:33:pm 15/11/11 Đăng ngày “November 15th, 2011”

Giấc mơ trẻ mãi không già đang dần trở thành hiện thực

Giấc mơ trẻ mãi không già đang dần trở thành hiện thực

Bằng cách tiêm một hỗn hợp 6 gien vào những mẫu tế bào được coi như là đã đạt đến giới hạn của sự phát triển, các nhà khoa học đã đạt được việc «buộc các tế bào già nua kia quay trở lại với trạng thái trẻ trung ».

03:33:pm 15/11/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Trung Quốc xây công trình quân sự khủng bí mật trên sa mạc Gobi

Trung Quốc xây công trình quân sự khủng bí mật  trên sa mạc Gobi

Nhiều người cho rằng căn cứ hải quân của Trung quốc tại đảo Hải nam cũng được xây dựng thiết kế còn quy mô hơn, chỉ khác là nó nằm sâu ra biển.

06:36:am 15/11/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư mời tham gia Nhóm Hành Động Sách Hóa Nông Thôn

Thư mời tham gia Nhóm Hành Động Sách Hóa Nông Thôn

Tết cổ truyền năm 2010, tôi đã đi xuyên Việt bằng xe máy giới thiệu mô hình tủ sách dòng họ và kêu gọi đưa sách về nông thôn.

06:22:am 15/11/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Marx-Lenin, chủ trương diệt chủng

Marx-Lenin, chủ trương diệt chủng

Với tội ác do chủ nghĩa Mác-Lênin gây ra tác hại đi đến một hậu quả thê thảm khôn lường …

06:06:am 15/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bút Gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh gởi Nguyễn Đức Nhanh và Bộ CA

Bút Gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh gởi Nguyễn Đức Nhanh và Bộ CA

Một mặt các anh xây dựng lực lượng an ninh bủa vây các “thế lực thù địch” với đảng, mặt khác các anh rào kín dựng chuồng lùa tất cả thanh niên vào trong đoàn ngũ[4] để thuần hoá phục vụ đảng.

12:01:am 15/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sao lạc trên đồi Bạch Mã

Sao lạc trên đồi Bạch Mã

Sau đây là phóng tác câu chuyện dưới bầu trời núi Bạch Mã.

12:00:am 15/11/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »